Archiwum - KWARTALNIK: Zeszyty Naukowe PCz - Zarządzanie

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

    

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie (ISSN: 2083-1560) zostały pozytywnie zweryfikowane w procesie oceny
ICI Journals Master List 2017, 2018 i 2019 - Index Copernicus Value (ICV)
Czasopismo „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej - Zarządzanie" prezentuje opracowania o charakterze interdyscyplinarnym, wyniki badań, analiz teoriopoznawczych oraz studiów empirycznych w dyscyplinach naukowych związanych z szeroko pojętą tematyką zarządzania organizacjami. Prace w Zeszytach Naukowych są publikowane w języku polskim oraz angielskim.
W odniesieniu do specjalności i dyscyplin naukowych realizowanych na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej przyjmujemy artykuły nowatorskie, zarówno poznawcze jak i przeglądowe.
Zapraszam pracowników naukowych Politechniki Częstochowskiej oraz Autorów spoza naszej Uczelni, a także naukowców i praktyków biznesu do publikowania swoich prac na łamach ZN PCZ.

Mam nadzieję, że współpraca ta przyniesie nie tylko satysfakcję z publikacji, ale zapoczątkuje również wymianę poglądów w zakresie szeroko pojętych nauk o zarządzaniu i jakości.

Redaktor Naczelny
dr hab. Małgorzata Okręglicka profesor uczelni

Liczba punktów MNiSW: 5
Publikacja recenzowana
ISSN: 2083-1560


Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej - Zarządzanie indeksowane są w następujących bazach:

- POL-Index
- Polska Bibliografia Naukowa
- BazEkon
- Google Scholar
- Index Copernicus
- International Journal Master List
- Wirtualna Biblioteka Nauki

Nowe zgłoszenia zostały wysłane do następujących baz:

- Arianta
- Infona
- CEJSHThe journal "Research Reviews of Czestochowa University of Technology – Management" presents interdisciplinary studies, research results, epistemological analyzes and empirical studies in scientific disciplines related to the broadly understood subject of organization management. Papers in our journal are published in Polish and English. With regard to specialties and scientific disciplines carried out at the Faculty of Management at the Częstochowa University of Technology, we accept innovative articles, both cognitive and review.
I invite researchers from the Częstochowa University of Technology and authors from outside our University, as well as scientists and business practitioners to publish their work in ZN PCZ.

I hope that this cooperation will bring not only satisfaction from the publication, but it will also initiate an exchange of views in the field of broadly understood management sciences.

Editor-in-Chief
dr hab. Małgorzata Okręglicka university professorNumber of points Ministry of Science and Higher Education: 5
Publication is peer-reviewed
ISSN: 2083-1560


Scientific Journal of Częstochowa University of Technology - Management is indexed in the following databases:

- POL-Index
- Polska Bibliografia Naukowa
- BazEkon
- Google Scholar
- Index Copernicus
- International Journal Master List
- Wirtualna Biblioteka Nauki

The new application has been sent to the following databases:

- Arianta
- Infona
- CEJSH 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego