Dla autorów - KWARTALNIK: Zeszyty Naukowe PCz - Zarządzanie

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:


PUBLIKACJA W CZASOPIŚMIE NIE PODLEGA ŻADNYM OPŁATOMTERMINY NADSYŁANIA ARTYKUŁÓW


W celu zapewnienia przejrzystości cyklu wydawniczego Zeszytów Naukowych ustalone zostały terminy przesyłania pełnych artykułów do publikacji w jezyku polskim lub angielskim:

1 – do 31 grudnia
2 – do 31 marca
3 – do 30 czerwca
4 – do 30 września

Wszystkie nadesłane teksty podlegają weryfikacji: przez Kolegium Redakcyjne oraz przyjętej procedurze recenzowania.

Uzyskanie pozytywnego wyniku weryfikacji oraz recenzji są warunkiem bezwzględnym dla ukazania się artykułu na łamach Zeszytów Naukowych Politechniki Częstochowskiej - Zarządzanie.


WYTYCZNE DLA AUTORÓW

1. Teksty przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej w pliku tekstowym (pliki programu Microsoft Word w wersji 2007 lub nowszej).

2. Autorzy są proszeni o przesyłanie tekstów na adres: znpcz@wz.pcz.pl

3. Przyjmujemy teksty napisane w języku angielskim i polskim.

4. Tytuł, abstrakt i słowa kluczowe muszą być przygotowane w języku angielskim.

5. Literatura musi być przygotowana w alfabecie łacińskim. Wszelkie pozostałe opisy powinny zostać poddane transliteracji.

6. Autorzy proszeni są o przesyłanie sformatowanych artykułów zgodnie z wymogami dostępnej formatki. Formatka do pobrania

7. Streszczenie musi zawierać: jasno sprecyzowany główny cel badań oscylujący w dziedzinie nauk o zarządzaniu, zakres badawczy, źródła danych oraz metodykę badawczą.


PRAWA AUTORSKIE


Autor wraz z tekstem artykułu są zobowiązani do przesłania wypełnionego i czytelnie podpisanego oświadczenia według zamieszczonego wzoru:

oświadczenie do pobrania


Artykuły publikowane w czasopiśmie są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Politechniki Częstochowskiej.


Link do tekstu licencji:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.plUWAGI:


Redakcja stosuje procedury postępowania w razie nieetycznego zachowania autorów, czy recenzentów.

Autorzy winni zapoznać się z polityką ghostwriting i guest authorship
w zakładce KODEKS ETYCZNY.

Redakcja stosuje się do wytycznych COPE – Committee on Publication Ethics.


PUBLICATION IN OUR JOURNAL IS NOT SUBJECTED TO ANY FEESDEADLINES FOR SENDING ARTICLES


In order to ensure the transparency of the publication cycle of the Scientific Journal the dates of sending full articles for publication in polish or english language have been set:

1 – until December 31st
2 – until March 31st
3 – until June 30th
4 – until September 30th


All submitted texts are subject to a three-stage review process by: Editorial Board and adopted reviewing procedure.

The article must be verified and reviewed positively to be published in The Research Reviews of Czestochowa University of Technology – Management.GUIDELINES FOR AUTHORS

1. The texts are accepted only in electronic form in a text file (Microsoft Word files in version 2007 or newer).

2. The authors are asked to send texts to the following address: znpcz@wz.pcz.pl

3. We accept texts written in English and Polish

4. Title, abstract and keywords must be prepared in English

5. The bibliography must be prepared in the Latin alphabet. Ali other descriptions should be transliterated.

6. The authors are asked to send formatted articles according to the requirements of the available template. Download template

7. The abstract must include a clearly defined main research objective oscillating in the field of management sciences, the scope of research, sources of data, and research methodology.


COPYRIGHTS


The author and the text of the article are required to send a completed and legibly signed statement according to the following formula:

download copyright statement


Articles published in the journal are made available under a Creative Commons license Recognition – Non commercial use 4.0 International. Certain rights reserved for the Czestochowa University of Technology.


Link to the license text:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.plCOMMENTS:


The editors apply procedures for dealing with unethical behavior of authors or reviewers.

The authors should familiarize themselves with the ghostwriting and guest authorship policy in the ETHICAL CODE tab.

The editors apply to the COPE - Committee on Publication Ethics guidelines.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego