Zaproszenie - KWARTALNIK: Zeszyty Naukowe PCz - Zarządzanie

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

    

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie (ISSN: 2083-1560) zostały pozytywnie zweryfikowane w procesie oceny
ICI Journals Master List 2017 - Index Copernicus Value (ICV)
Czasopismo „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej - Zarządzanie" prezentuje opracowania o charakterze interdyscyplinarnym, wyniki badań, analiz teoriopoznawczych oraz studiów empirycznych w dyscyplinach naukowych związanych z szeroko pojętą tematyką zarządzania organizacjami. Prace w Zeszytach Naukowych są publikowane w języku polskim oraz angielskim.
W odniesieniu do specjalności i dyscyplin naukowych realizowanych na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej przyjmujemy artykuły nowatorskie, zarówno poznawcze jak i przeglądowe.
Zapraszam pracowników naukowych Politechniki Częstochowskiej oraz Autorów spoza naszej Uczelni, a także naukowców i praktyków biznesu do publikowania swoich prac na łamach ZN PCZ.
Mam nadzieję, że współpraca ta przyniesie nie tylko satysfakcję z publikacji, ale zapoczątkuje również wymianę poglądów w zakresie szeroko pojętych nauk o zarządzaniu.

Redaktor Naczelny
Dr hab. Anna Brzozowska Prof. PCz

Liczba punktów na liście czasopism MNiSW: 5
Publikacja recenzowana
ISSN: 2083-1560

The journal "Research Reviews of Czestochowa University of Technology – Management" presents interdisciplinary studies, research results, epistemological analyzes and empirical studies in scientific disciplines related to the broadly understood subject of organization management. Papers in our journal are published in Polish and English. With regard to specialties and scientific disciplines carried out at the Faculty of Management at the Częstochowa University of Technology, we accept innovative articles, both cognitive and review.
I invite researchers from the Częstochowa University of Technology and authors from outside our University, as well as scientists and business practitioners to publish their work in ZN PCZ.
I hope that this cooperation will bring not only satisfaction from the publication, but it will also initiate an exchange of views in the field of broadly understood management sciences.

Editor-in-Chief
Dr hab. Anna Brzozowska Prof. PCz

Number of points on the list of magazines Ministry of Science and Higher Education: 5
Publication is peer-reviewed
ISSN: 2083-1560


Okładka wydania NR 1
Okładka wydania NR 2
Okładka wydania NR 3
Okładka wydania NR 4
Okładka wydania NR 5
Okładka wydania NR 6
Okładka wydania NR 7
Okładka wydania NR 8
Okładka wydania NR 9
Okładka wydania NR 10
Okładka wydania NR 12
Okładka wydania NR 12
Okładka wydania NR 13
Okładka wydania NR 14
Okładka wydania NR 15
Okładka wydania NR 16
Okładka wydania NR 17
Okładka wydania NR 18
Okładka wydania NR 19
Okładka wydania NR 20
Okładka wydania NR 21
Okładka wydania NR 22
Okładka wydania NR 23 tom1
Okładka wydania NR 23 tom2
Okładka wydania NR 24 tom1
Okładka wydania NR 24 tom2
Okładka wydania NR 25 tom1
Okładka wydania NR 25 tom 2
Okładka wydania NR 26
Okładka wydania NR 27 tom 1
Okładka wydania NR 27 tom 2
Okładka wydania NR 28 tom 1
Okładka wydania NR 28 tom 2
Okładka wydania NR 29
Okładka wydania NR 30
Okładka wydania NR 31
Okładka wydania NR 32
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego