Procedura Recenzowania - KWARTALNIK: Zeszyty Naukowe PCz - Zarządzanie

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:


ZASADY RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW ZŁOŻONYCH DO ZESZYTÓW NAUKOWYCH POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE

1. Teksty zgłaszane do Zeszytów Naukowych Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie powinny dotyczyć zagadnień z zakresu zarządzania i nauk ekonomicznych, w tym zakresie ich kwalifikacje do procesu recenzowania podejmuje rada naukowa.
2. Każdy tekst poddany jest recenzji przez co najmniej dwóch recenzentów spoza komitetu redakcyjnego Zeszytów.
3. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości – recenzja przeprowadzana jest w systemie „double-blind review”.
4. Jeżeli z przyczyn wynikających z dotychczasowego doświadczenia recenzenta, znajomości tematu itd. recenzent domyśla się lub wie kto jest autorem recenzowanego tekstu, podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów zgodnie z intencja przedstawioną w komunikacie MNiSW.
5. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. W przypadku dwóch recenzji sprzecznych (akceptacja bez poprawek/odrzucenie) powołuje się trzeciego recenzenta.
7. Ostateczną decyzję o kwalifikacji artykułów do poszczególnych numerów podejmuje rada naukowa.

Recenzentami Zeszytów Naukowych Politechniki Częstochowskiej - Zarządzanie są znakomici przedstawiciele świata nauki, którzy posiadają szeroką wiedzę z zakresu zarządzania, logistyki, ekonomii, produkcji, finansów, marketingu oraz technologii informacyjnych.


REVIEWING PROCEDURE FOR ARTICLES SUBMITTED TO THE RESEARCH REVIEWS OF CZESTOCHOWA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY – MANAGEMENT

1. Texts submitted to the Scientific Journal of Częstochowa University of Technology Management should concern issues related to management and economic sciences. Articles are qualified to the review process by the Scientific Council.
2. Each text is reviewed by at least two external reviewers who are not the members of the Editorial Board.
3. Author or authors of the publication and reviewers do not know their identities – the review is carried out in the "double-blind review" system.
4. If for reasons related to the reviewer's previous experience, knowledge of the subject, etc., the reviewer guesses or knows who the author of the reviewed text is, they sign a declaration of non-conflict of interests in accordance with the intention of the Ministry of Science and Higher Education.
5. A written review contains a clear conclusion of the reviewer regarding the conditions for admitting or rejecting the article for publication.
6. In the case of two contradictory reviews (acceptance without amendments/rejection), a third reviewer is appointed.
7. The Scientific Council gives the final approval for articles to be published in particular issues.
Reviewers of the Research Reviews of Czestochowa University of Technology – Management, are outstanding representatives in the world of science who have extensive knowledge on the fields of management, logistics, economics, production, finance, marketing and information technologies.

Lista Recenzentów 2018 / List of Reviewers 2018

Doc. Ing. Petr Besta, Ph.D. Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, (Czechy)/Technical University of Ostrava, (Czech Republic)
Prof. dr hab. Kazimierz Górka Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, (Polska)/Cracov University of Economics, (Poland)
Ing. Josef Kašík, Ph.D. Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, (Czechy)/Technical University of Ostrava, (Czech Republic)
Dr hab. Alina Kozarkiewicz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, (Polska)/AGH University od Science and Technology, Cracov, (Poland)
Dr hab. Artur Jacek Kożuch Akademii Wojsk Lądowych, Wrocław, (Polska)/Military University of Land Forces, Wroclaw, (Poland)
Dr hab. Krzysztof Krukowski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, (Polska)/University of Warmia and Mazury in Olsztyn, (Poland)
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, (Czechy)/Technical University of Ostrava, (Czech Republic)
Dr hab. Monika Łada Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, (Polska)/AGH University od Science and Technology, Cracov, (Poland)
prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, (Czechy)/Technical University of Ostrava, (Czech Republic)
doc. Ing. Pavla Macurová, CSc. Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, (Czechy)/Technical University of Ostrava, (Czech Republic)
Dr nauk Ekon. Vitalii Nitsenko Ph.D. Odeski Uniwersytet Narodowy im. Ilji Miecznikowa, (Ukraina)/Odessa I.I. Mechnikov National University, (Ukraine)
Nataliia Patyka, Ph.D in Economics, Ukraiński Państwowy Instytut Doskonalenia Służb Zatrudnienia, Kijów, (Ukraina)/Ukrainian State Employment Service Training Institute, Kiev, (Ukraine)
Doc. dr Tatiana Verezubova Białoruski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny, Mińsk, (Białoruś)/Belarus State Economic University, Minsk, (Belarus)
Michael G. Wenz, Ph.D. Uniwersytet Northeastern Illinois, Chicago (USA)/Northeastern Illinois University, Chicago (USA)
Prof. dr hab. Alfreda Zachorowska Politechnika Częstochowska, (Polska)/Czestochowa University of Technology, (Poland)

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego