Dla autorów - KWARTALNIK: Zeszyty Naukowe PCz - Zarządzanie

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:


TERMINY NADSYŁANIA ARTYKUŁÓW:

W celu zapewnienia przejrzystości cyklu wydawniczego Zeszytów Naukowych ustalone zostały terminy przesyłania pełnych artykułów do publikacji. Przyjęte zostały również kryteria językowe dla poszczególnych numerów w roku:

1 – do 31 grudnia (artykuły w języku polskim i angielskim)
2 – do 31 marca (artykuły w języku polskim)
3 – do 30 czerwca (artykuły w języku polskim)
4 – do 30 września (artykuły w języku angielskim)

Nadesłane teksty podlegają przyjętej procedurze recenzowania.


WYTYCZNE DLA AUTORÓW:

1. Teksty przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej w pliku tekstowym (pliki programu Microsoft Word w wersji 2007 lub nowszej).

2. Autorzy są proszeni o przesyłanie tekstów na adres: znpcz@wz.pcz.pl

3. Przyjmujemy teksty napisane w języku angielskim i polskim.

4. Tytuł, abstrakt i słowa kluczowe muszą być przygotowane w języku angielskim.

5. Literatura musi być przygotowana w alfabecie łacińskim. Wszelkie pozostałe opisy powinny zostać poddane transliteracji.

6. Autorzy proszeni są o przesyłanie sformatowanych artykułów zgodnie z wymogami dostępnej formatki.

Tu odnośnik do formatki


PRAWA AUTORSKIE:


Autor wraz z tekstem artykułu są zobowiązani do przesłania wypełnionego
i czytelnie podpisanego oświadczenie według zamieszczonego wzoru:

Tu odnośnik do oświadczenia


Artykuły publikowane w czasopiśmie są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Politechniki Częstochowskiej.


Link do tekstu licencji:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.plUWAGI:


Redakcja stosuje procedury postępowania w razie nieetycznego zachowania autorów, czy recenzentów.

Autorzy winni zapoznać się z polityką ghostwriting i guest authorship
w zakładce KODEKS ETYCZNY.

Redakcja stosuje się do wytycznych COPE – Committee on Publication Ethics.


DEADLINES FOR SENDING ARTICLES:

In order to ensure the transparency of the publication cycle of the Scientific Journal the dates of sending full articles for publication have been set. In addition, language criteria were adopted for individual numbers in the year:

1 – until December 31st (articles in Polish and English)
2 – until March 31st (articles in Polish)
3 – until June 30th (articles in Polish)
4 – until September 30th(articles in English)


Submitted texts are subject to approved reviewing procedure.


GUIDELINES FOR AUTHORS:

1. The texts are accepted only in electronic form in a text file (Microsoft Word files in version 2007 or newer).

2. The authors are asked to send texts to the following address: znpcz@wz.pcz.pl

3. We accept texts written in English and Polish

4. Title, abstract and keywords must be prepared in English

5. The bibliography must be prepared in the Latin alphabet. Ali other descriptions should be transliterated.

6. The authors are asked to send formatted articles according to the requirements of the available template.

Link to template


COPYRIGHTS:


The author and the text of the article are required to send a completed and legibly signed statement according to the following formula:

Link to copyright statement


Articles published in the journal are made available under a Creative Commons license Recognition – Non commercial use 4.0 International. Certain rights reserved for the Czestochowa University of Technology.


Link to the license text:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.plCOMMENTS:


The editors apply procedures for dealing with unethical behavior of authors or reviewers.

The authors should familiarize themselves with the ghostwriting and guest authorship policy in the ETHICAL CODE tab.

The editors apply to the COPE - Committee on Publication Ethics guidelines.


 
Zaproszenie | Komitet Naukowy | Archiwum | Dla autorów | Procedura zabezpieczająca | Do pobrania | Kontakt | Ogólna mapa witryny
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego