English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19722007 W tym roku: 892736 W tym miesiącu: 182755 Dzisiaj: 3368 W ciągu godziny: 288 Gości online: 51

Katedra Informatyki Ekonomicznej

Strona główna » Władze i struktura » Instytuty, Katedry, Zakłady » Katedra Informatyki Ekonomicznej
Katedra informatyki ekonomicznej

Działalność naukowo-badawcza

Katedra zajmuje się szeroko rozumianą problematyką zastosowania informatyki we wszelkiego typu działalności gospodarczej. Pracownicy Katedry mają szerokie przygotowanie teoretyczne, a także starają się wykorzystać posiadaną wiedzę w praktyce i edukacji gospodarczej. Wśród podstawowych problematyk teoretycznych pracowników Katedry należy wyróżnić takie zagadnienia jak: informatyzacja podmiotów gospodarczych, badanie wpływu rozwiązań informatycznych na funkcjonowanie współczesnych podmiotów gospodarczych, rola zastosowań technologii czy problematyka budowy społeczeństwa bazującego na wiedzy. Zastosowania praktyczne polegają na przyjmowaniu roli ekspertów nadzorujących lub oceniających realizację różnego typu przedsięwzięć informatycznych (np. związanych z informatyzacją przedsiębiorstw lub udział w tworzeniu Centrum Informatycznego Zintegrowanego Systemu Doradztwa Rolniczego). Ponadto Katedra dąży również do przekazywania swej wiedzy w ramach projektów edukacyjnych, gdzie przy współpracy z firmami informatycznymi pracownicy chcą tworzyć wirtualne podmioty gospodarcze do celów dydaktycznych, aby w ten sposób szkolić przyszłe kadry menedżerskie w umiejętnościach wykorzystywania narzędzi informatycznych w działalności biznesowej.

Działalność dydaktyczna


Kadrę dydaktyczną Katedry Informatyki Ekonomicznej stanowią doświadczeni teoretycy i praktycy w zakresie zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnej w organizacjach gospodarczych. Katedra Informatyki Ekonomicznej prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych i zaocznych z następujących przedmiotów: Informatyka; Technologia informacyjna; Systemy informacyjne zarządzania; Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie; Informatyczna infrastruktura przedsiębiorstw; Gospodarka elektroniczna; Procesy informacyjne w zarządzaniu; Systemy automatyzacji biura; Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych; Teoria i inżynieria systemów.
W trakcie zajęć główna uwaga skupiona jest na praktycznych aspektach dotyczących informatyzacji organizacji gospodarczych.
W niektórych zajęciach uczestniczą również specjaliści z branży IT, prezentując możliwości i zastosowania współczesnych systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Pracownicy Katedry współpracują z firmą Macrologic w zakresie wykorzystania w dydaktyce zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP.

Osiągnięcia jednostki w okresie ostatnich 10 lat

Katedra może pochwalić się istotnymi osiągnięciami przede wszystkim na polu rozwoju naukowego swoich pracowników.
W dniu 7 lipca 2011r. Dorota Jelonek uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.
Seminaria naukowe prowadzone przez Prof. Adama Nowickiego pozwoliły ukierunkować zainteresowania naukowo-badawcze pracowników, co zaowocowało obroną kolejnych prac doktorskich: dr inż. Ilony Pawełoszek (2006.), dr inż. Damiana Dziembka (2007r.) oraz dr inż. Tomasza Turka (2008r.), dr Leszka Ziory (2011r.), natomiast mgr inż. Andrzej Chluski przygotowuje się do obrony pracy doktorskiej. W Katedrze prowadzone są także seminaria habilitacyjne. Dr Cezary Stępniak oraz dr Ilona Pawełoszek są na etapie końcowym przygotowywania prac habilitacyjnych.

Wykaz najważniejszych publikacji

 
Publikacje książkowe

 1. Nowicki A., Chomiak-Orsa I. (red.),Analiza i modelowanie systemów informacyjnych, Wydawnictwo U. E. we Wrocławiu 2011.
 2. Nowicki A., Sitarska M.(red.), Procesy informacyjne w zarządzaniu. Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 3. Pawełoszek-Korek I.: Technologie mobilne w dostarczaniiu wiedzy, Wyd. PCz. 2009
 4. Nowicki A., (red.), Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 5. Nowicki A., Jelonek D. (red.), Wiedza i technologie informacyjne w biznesie, Wyd. P.Cz., Częstochowa 2008.
 6. Nowicki A., (red.), Komputerowe wspomaganie biznesu, Wyd. PLACET, Warszawa 2006.
 7. Nowicki A., (red.), Wstęp do systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie, wydanie II – poprawione i uzupełnione, Wyd. P.Cz., Częstochowa 2005.
 8. Nowicki A., (red.), Wstęp do systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie, Wyd. P.Cz., Częstochowa 2002.
 9. Jelonek D., Systemy komputerowego wspomagania monitorowania otoczenia przedsiębiorstwa, Wyd. WZ P.Cz., Częstochowa 2002.
Artykuły w czasopismach naukowych
 1. Chluski A., Information and Communication Technologies as a Key Factor in Knowledge Management of Healt Care Units, [w:] Changes and Risk in Knowledge Based Economy, Edited by Lescroart R., Pachura A., Kozak M., Wyd. Haute Ecole “Blaise Pascal”, Arlon 2008.
 2. Pawełoszek-Korek I., A Framework for Online Auctions Market Research. W: Proceedings of BIR' 2008 the Seventh International Conference on Perspectives in Business Informatics Research, Ed. Stanisław Wrycza, Gdańsk 2008.
 3. Nowicki A., A., Ziora L., The Role of Business Intelligence and Data Warehouses in the management of Enterprise. Application in Retail Trade and Insurance Companies, [w:] CITSA 2007 Proceedings, Vol. 1, Edited by: Hsing-Wei Chu, Michael Savoie, Yo-Ping Huang, Gloria Moss, Wyd. International Institute of Informatics and Systemics, Orlando, FL, USA 2007.
 4. Jelonek D., Identyfikacja ryzyka w handlu elektronicznym, [w:] Przegląd Organizacji nr 7-8, Wydawnictwo Orgmasz, Warszawa 2006.
 5. Dziembek D., Outsourcing informatyczny jako koncepcja zarządzania obszarem IT w organizacjach gospodarczych, [w:] Prace Naukowe AE Wrocław nr 1144, Informatyka Ekonomiczna nr 9, Wydawnictwo AE Wrocław 2006.
 6. Turek T., Podstawy modelowania infrastruktury informatycznej przedsiębiorstw partnerskich, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych z.16, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2006.
 7. Jelonek D., Przewaga konkurencyjna e-przedsiębiorstwa, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw R.54 nr 3, Warszawa 2003.
 8. Stępniak C., Przyczynek do deskrypcji organizacji wirtualnych. Podejście kartograficzne, [w:] Informatyka Ekonomiczna nr 5, Prace Naukowe Nr 953 (red.) A. Nowickiego, Wyd. AE Wrocław 2002.

dr hab. Prof. PCz. Dorota Jelonek

Stanowisko: Kierownik Katedry, Profesor nadzwyczajny
Pokój służbowy: 101z; 36/DS4
Telefon: 34 3250 846 / 391
E-mail służbowy: jelonek@zim.pcz.czest.pl

dr inż. Damian Dziembek

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 26/4
Telefon: 034 3250 391
E-mail służbowy: dziembek@zim.pcz.pl

dr inż. Ilona Pawełoszek

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 25/4
Telefon: 034 3250 391
E-mail służbowy: ipaweloszek@zim.pcz.czest.pl

dr Cezary Stępniak

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 26/4
Telefon: 034 3250 391
E-mail służbowy: cstep@zim.pcz.czest.pl

dr inż. Tomasz Turek

Stanowisko: adiunkt - zastępca kierownika katedry
Pokój służbowy: 27/4
Telefon: 034 3250 391
E-mail służbowy: turek@zim.pcz.czest.pl

dr inż. Andrzej Chluski

Stanowisko: asystent
Pokój służbowy: 105/DS4
Telefon: 034 3250 391

dr inż. Leszek Ziora

Stanowisko: asystent
Pokój służbowy: 105/DS4
Telefon: 034 3250 391

dr hab. inż. Prof. PCz. Anna Brzozowska

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny - z-ca kierownika katedry
Pokój służbowy: 26 ds4
E-mail służbowy: annabrzozowskapcz@gmail.com

dr Aleksandra Grabińska

Pokój służbowy: 25/Ds4

dr Paula Bajdor

Stanowisko: asystent
Pokój służbowy: 137/D
Telefon: 34 3250 242