English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19722036 W tym roku: 892765 W tym miesiącu: 182784 Dzisiaj: 3397 W ciągu godziny: 317 Gości online: 71

Instytut Nauk o Zdrowiu i Żywieniu

Strona główna » Władze i struktura » Instytuty, Katedry, Zakłady » Instytut Nauk o Zdrowiu i Żywieniu

Instytut Nauk o Zdrowiu i Żywieniu

Instytut Nauk o Zdrowiu i Żywieniu, powołany w 2015 roku, stanowi zespół wysokiej klasy specjalistów z obszaru nauk medycznych, nauk przyrodniczych nauk o zdrowiu i ekonomii. Funkcję dyrektora Instytutu objął prof. dr hab. Andrzej Ślęzak a funkcję zastępców dyrektora Instytutu pełnią: – dr n. med. Aleksandra Zyska oraz dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak.

Działalność naukowo-badawcza, tematyka zainteresowań naukowych pracowników Instytutu  dotyczy:

 •  procesów nierównowagowych w naukach o zdrowiu,
 • gospodarki lipidowej w organizmie człowieka,
 • chorób metabolicznych lipidozależnych,
 • medycznych aplikacji interaktywnych opatrunków membranowych,
 • roli pierwiastków śladowych w procesie nowotworzenia,
 • badań nowych wskaźników antropometrycznych metodą impedancji bioelektrycznej,
 • aktywizacji zawodowej rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 • zrównoważonego rozwoju w skali makro i mikroregionów,
 • edukacji ekologicznej i zdrowotnej.

W ramach Instytutu funkcjonują laboratoria naukowo-badawcze: Laboratorium Fotonanotechnologii i Technik Membranowych, Laboratorium Zdrowia Środowiskowego oraz Laboratorium diagnostyki, profilaktyki schorzeń układu nerwowego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Laboratoria wyposażone są w stanowiska do badań metodami: optyki nieliniowej, reometrii, spirometrii, elektrycznych potencjałów membranowych oraz przepływów membranowych. Zgromadzona aparatura naukowa umożliwia badania naukowe właściwości biofizycznych różnego typu nanomateriałów oraz transportu przez membrany polimerowe oraz współpracę naukową w tym zakresie z innymi ośrodkami naukowymi.

Pracownicy  Instytutu współpracują z kilkoma ośrodkami naukowo-badawczymi: University of Leicester (WB), University of Regensburg (Niemcy), Universite de Angers (Francja), Groningen University (Holandia), Śląski Uniwersytet Medyczny, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Wojskowa Akademia Techniczna, Śląskie Laboratoria Analityczne, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, etc.

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Instytutu uczestniczą w procesie kształcenia studentów na kierunkach zdrowie publiczne, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz logistyka. W ramach kierunku zdrowie publiczne sprawują nadzór merytoryczny na specjalnościach: promocja zdrowia, rekreacja i odnowa biologiczna oraz zarządzanie w ochronie zdrowia. Program kształcenia na kierunku zdrowie publiczne realizowany jest w ramach przedmiotów z obszaru nauk o zdrowiu oraz nauk ekonomicznych i społecznych.  Pracownicy Instytutu prowadzą głównie przedmioty z obszaru nauk o zdrowiu, takie jak:

 • podstawy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
 • podstawy epidemiologii
 • nadzór sanitarno-epidemiologiczny
 • pola fizyczne a zdrowie
 • nanomedycyna
 • propedeutyka medycyny
 • zdrowie środowiskowe
 • ratownictwo medyczne
 • kwalifikowana pierwsza pomoc
 • propedeutyka medycyny
 • medycyna fizykalna
 • propedeutyka zdrowia publicznego
 • wysiłek fizyczny a zdrowie
 • nauka o człowieku
 • podstawy żywienia człowieka
 • żywność przetworzona
 • podstawy dietetyki
 • zagrożenia zdrowotne i ich zwalczanie
 • profilaktyka chorób cywilizacyjnych
 • elementy pediatrii środowiska
 • teoria i praktyka odnowy biologicznej
 • fitoterapia, hydroterapia, kinezyterapia i krioterapia
 • rekreacja z elementami hotelarstwa
 • ośrodki SPA & wellness
 • kosmetyki w życiu człowieka
 • kosmetologia pielęgnacyjna

Ponadto pracownicy  Instytutu uczestniczą w procesie dydaktycznym na innych kierunkach prowadząc zajęcia z przedmiotu towaroznawstwo oraz przedmiotów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (choroby zawodowe i ich profilaktyka, podstawy fizjologii i higieny pracy, biomechanika człowieka, wprowadzenie do bezpieczeństwa pracy, wybrane problemy technologiczne bezpieczeństwa pracy, przygotowanie na sytuacje nadzwyczajne - zarządzanie kryzysowe) oraz aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych.

Osiągnięcia jednostki w okresie ostatnich 5 lat

Dorobek naukowy zespołu Instytutu obejmuje między innymi artykuły naukowe, z których większość opublikowano w czasopismach o wysokim współczynniku IF (np. Journal of Membrane Science, Nanotechnology, Transport in Porous Media, Journal Non-Equilibrium Thermodynamics, European Journal of Cardiovascular Preventation & Rehabilitation, Physica A, Chemical Physics, General Physiology & Biophysics, Material Letters).

 Oto wykaz reprezentatywnych publikacji z okresu 2011 - 2016:

1.      K. Batko, I. Ślęzak-Prochazka, S. Grzegorczyn, A. Ślęzak, Membrane transport in concentration polarization conditions: network thermodynamics model equations, Journal of Porous Media 17 (2014) 573-586.

2.      B.M. Kaess, J. Jóźwiak, C.P. Nelson, W. Lukas, M. Mastej, A. Windak, T. Tomasik, W. Grzeszczak, A. Tykarski, J. Gąsowski, I. Ślęzak-Prochazka, A.  Ślęzak, F.J. Charchar, J.R. Thompson, N.J. Samani, M. Tomaszewski, The relation of rapid changes in obesity measures to lipid profile - insights from a nationwide metabolic health survey in 444 Polish cities, Plos One 9 (2014) e866837.

3.      S. Wąsik, M. Arabski, K. Dworecki, J. Janoska, J. Semaniak, A. Ślęzak, Laser interferometric analysis of glucose and sucrose diffusion in agarose gel, General Physiology and Biophysics 33 (2014) 383-391.

4.      Tomasik T., Windak A., Seifert B., Kersnik J., Jozwiak J.: Treatment targets in patients with Type 2 diabetes set by primary care physicians from Central and Eastern Europe. Eur J Gen Pract 2014; DOI: 10.3109/13814788.2013.877130

5.      Rygiel K.A., Jóźwiak J., Mathers N., Lukas W., Jasik-Ślęzak J., Ślęzak A., Windak A., Tomasik T., Mastej M., Smithson W.H., Tomaszewski M., Kaess B.M., Nowak D., Grzeszczak W., Tykarski A., Mizgała E., Banach M.: Usefulness of atherogenic dyslipidemia index to assess the cardiovascular risk of primary care patients – results from LIPIDOGRAM2004 and LIPIDOGRAM2006 Studies. 82nd European Atherosclerosis Society Congress, Madrid 31 May - 3 June 2014. www. eas-society.org/eas-2014-madrid.

6.       7.       8.      A. Douayar, A. Belayachi, M. Abd-Lefdil, K. Nouneh, Z. Laghfour, I.V. Kityk, A. Ślęzak, R. Miedziński, Optical Operation by electrooptical Fatures of ZnO Nanocrystaline Films doped by Tm3+ Ions, Journal of Alloys and Compounds 550 (2013) 345-347.

9.      Jóźwiak J.: Ocena wybranych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego w ogólnopolskiej 5-letniej prospektywnej obserwacji kohorty pacjentów POZ. Badanie LIPIDOGRAM 5 LAT. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013: 1-303. (monografia habilitacyjna).

10.  Franek E., Jozwiak J., Bijos P., Rzeszotarski J., Zonenberg A., Masierek M.: Average glucose values and glycated hemoglobin in patients with type 2 diabetes. 73rd Scentific Session, American Diabetes Association, Chicago 21 - 25 June 2013. Diabetes 2013; 62 (Abstract Suppl. 1): A643.

11.  Jozwiak J., Bijos P., Rzeszotarski J., Zonenberg A., Masierek M., Franek E.: Relationship between glycated hemoglobin and average blond glucose values - validation of the results from the ADAG study. 48 Jahrestagung der Deutsche Diabetes Gesellschaft 2013, Lipzig 8 - 11 Mai 2013. Diabetologie und Stoffwechsel 2013, 8 (S 01): FV21; DOI: 10.1055/s-0033-1341681

12.  Franek E., Rzeszotarski J., Bijos P., Jozwiak J., Zoneberg A., Masierek M: Average glucose and respective glycated haemoglobin values in patients with type 2 diabetes: reappraisal of the ADAG study. 49th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes, Barcelona 23 - 27 September 2013. Diabetologia 2013; 56 (Suppl. 1): 1-566.

13.  P. Radzievski, M. RadzievskaUse of Intermittent Hypoxia Training in Different Sports // Intermittent Hypoxia: From Molecular Mechanisms To Clinical Applications / Editors: Lei Xi (Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia, USA), T. V. Serebrovskaya (Bogomoletz Institute of Physiology National Academy of Sciences Kiev, Ukraine). – Nova Science Publishers, Inc., New York (USA). - Chapter 24. – pp. 472-489.

14.  P. Radziejowski, M. RadziejowskaTHE COMPARISON OF EFFICIENCY OF NATURAL AND ARTIFICIAL HYPOXIC TRAINING IN THE ELITE SPORT // Wulfenia (Austria). - Vol 20, No. 11;Nov 2013, pp. – 390-407.

15.  M.P. Radziyevska, J. Knotowicz, P.A. Radziyevsky, T.G. Dyba, T.V. Nesterova, E.V. Dyba. Analysis of relationship of lifestyle and some of the parameters of resperatory diseases of children 7 - 9 years old in Poland and Ukraine - PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL TRAINING AND SPORTS. - 2013. - Nr 10-  p. 60-68.

16.  M. Niewiadomska, M. Radziyevska, P. Radziyevsky GUIDELINES FOR THE USE OF PHYSICAL ACTIVITY IN CHILDREN WITH TYPE I DIABETES | | Central European Journal of Sport Sciences and Medicine | Vol. 1, No. 1/2013: 47–52.

17.  A.Barczyński. Tworzenie i przystosowywanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych - problemy i rekomendacje.[w] J.Lewandowski, Z.Wiśniewski (red.) „Ergonomia niepełnosprawnym – aktywizacja życia. pomoce rehabilitacyjne, działania wspomagające” Wyd. Pol. Łódzkiej; Łódź 2013

18.  A. Zyska, M. Bajor. Czynniki ryzyka a żywność modyfikowana genetycznie. [w] Zarządzanie organizacją w warunkach niepewności - teoria i praktyka. Monografia. Red. nauk. Agnieszka Strzelecka. WWZ PCz .Częstochowa 2013 s. 204-226

19.  A. Ślęzak, J. Jasik-Ślęzak, S. Grzegorczyn, I. Ślęzak-Prochazka, Nonlinear Effects in Osmotic Volume Flows of Electrolyte Solutions through Double-Membrane System, Transport in Porous Media 92 (2012) 337-356.

20.  S. GrzegorczynA. Ślęzak, K. Michalska-Małecka, I. Ślęzak-Prochazka, Conditions of Hydrodynamic Instability Appearence in Fluid Thin Layers with Changing in Time Thicknesses and Density Gradients, Journal Non-Equilibrium Thermodynamics 37 (2012) 77-98.

21.  A. ŚlęzakS. Grzegorczyn, K. Batko, Resistance Coefficients of Polimer Membrane with Concentration Polarization, Transport in Porous Media 95(1) (2012) 151-170.

22.  Tomasik T., Windak A., Jozwiak J., Oleszczyk M., Saifert B., Kersnik J., Kryj-Radziszewska E.: Treatment of hypertension in primary care in central and eastern European countries- self-reported practice of physicians. J Hypertens 2012; 30 (8): 1671-1678.

23.  Tomaszewski M., Jozwiak J., Nelson C. P., Lukas W., Mastej M., Windak A., Tomasik T., Grzeszczak W., Tykarski A., Gasowski J., Slezak .A, Slezak-Prochazka I., Charchar F. J., Thompson J., Samani N. J., Kaess B.: Short-term changes in obesity measures and their impact on lipids at the population and individual level - nation-wide analysis. 80th  European Atherosclerosis Society Congress, Milan 25 - 28 May 2012. Atherosclerosis 2012; www.eas-society.org/eas-2012-milan.aspx

24.  O. Seroka-Stolka, J. Nowakowska-Grunt, Evaluation of the Eco-Effectiveness and the Individual Environmental Awareness of the Częstochowa Region Businessmen in the Light of the Conducted Survey, Polish Journal of Environmental Studies, 21(5A) (2012) 206-211.

25.  O. Seroka-Stolka, Czynniki implementacji dobrych praktyk środowiskowych w małych i średnich przedsiębiorstwach, Journal of Ecology and Health, 2 (2012).

26

27.  O. Seroka-StolkaAnaliza wybranych czynników determinujących poziom świadomości ekologicznej przyszłych menedżerów,Ekonomia i Środowisko 1(41) (2012).

28.  K. Oźga, I.V. Kityk, M. Reben, J. Wasylak, N. Al Zayed, P. Rakus, A. Ślęzak, M. Szota, M. Nabialek, M. Dospial, Optical Operation by Sound Velocities in Tellurite Glasses Er3+and Pr3+ Ions Doped, Journal of Alloys and Compounds, S365 (2012) 5469-5471.

29.  O. Seroka-StolkaEkologiczna i społeczna odpowiedzialność biznesu w opinii przedsiębiorstw regionu częstochowskiego, Journal of Ecology and Health, 3 (2012).

30.  G. Wosik, J. Szopa, Program szkolenia kadr instruktorów i trenerów rekreacji ruchowej, Profilaktyka Zdrowotna 50+, Wydawnictwo Krajowego Ośrodka Metodyczno-Szkoleniowego ZG TKKF,  Warszawa 2012.

31.  

33.   34.  A. Zyska, Toksyny sinocowe jako czynnik ryzyka zdrowotnego. [w] Sz. Salamon J. Tabor(red.) Bezpieczeństwo systemu: Człowiek - Obiekt techniczny - Otoczenie. T.1. Zarządcze i środowiskowe aspekty.

35.  G. Wosik, A. Szarek: Plastyczność neuronalna kory mózgowej jako istotny czynnik współczesnych metod reedukacji ruchu.Materiały   Pokonferencyjne  V Międzywydziałowego Seminarium Kół Naukowych. Cz I Nauki Techniczne i Zdrowie Publiczne. Politechnika Częstochowska. Częstochowa 2012r. 

36.  G.Wosik, A. Szarek: Rehabilitacja kompleksowa w procesie integracji społecznej osób niepełnosprawnych.   Materiały   Pokonferencyjne  V Międzywydziałowego Seminarium Kół Naukowych. Cz I Nauki Techniczne i Zdrowie Publiczne. Politechnika Częstochowska. Częstochowa 2012r. 

37.  G. Wosik, A. Szarek: Ocena wpływu masażu klasycznego na właściwości termiczne struktur miękkich. Materiały Pokonferencyjne  V Międzywydziałowego Seminarium Kół Naukowych. Cz I Nauki Techniczne i Zdrowie Publiczne. Politechnika Częstochowska. Częstochowa 2012r.

38.  T. Tomasik, J. Jóźwiak, A. Windak, K, Rygiel,  M. Mastej, W.H. Smithson - 
N. Mathers, M. Tomaszewski, B. Kaess, A. Tykarski, E. Konduracka W. Grzeszczak. 
W. Lukas, Prevention of Coronary Heart Disease in Primary Medical Care in Poland: Results from the LIPIDOGRAM Study. European Journal of Cardiovascular Preventation & Rehabilitation 18(2) (2011) 287-296.

39.  J. Gąsowski, J. Jóźwiak, M. Klonowski, A. Windak, M. Mastej, T. Grodzicki, T. Tomasik, A. Tykarski, M. Tomaszewski, B. M. Kaess, J. Kramer, A. Manasar, A. Ślęzak, W. Lukas, Prevalence and trends in cardiovascular risk factors in elderly patients from general practice setting in Poland. The results of LIPIDOGRAM2004 and LIPIDOGRAM2006 surveys. Journal of Hypertension,29 (2011) e supl. A 171.

40.  J. Jasik-Ślęzak, K. Olszówka, A. Ślęzak, Estimation of Thickness of Concentration Boundary Layers by Osmotic Volume Flux Determination, General Physiology and Biophysics, 30(2) (2011) 186-195.

41.  K. Oźga, A.H. Reshak, J. Berdowski, Z. Tylczyński, A. Wojciechowski, A. Ślęzak, I.V. Kityk, Photoinduced Absorption and Nonlinear Optics of Triglycine Selenate Single Crystals under Unixial Pressure, Materials Letters 65 (2011) 1734-1736.

42.  M.G. Brik, I.V. Kityk, K, Oźga, A. Ślęzak, Structural, Electronic and Optical Properties of Pure and Ni2+-doped CdI2 Layered Crystals as Explored by ab initio and Crystal Field Calculations, Physica B, 406 (2011) 192-199.

43.  M. Radziyevska, O. Awerbuch. Artificial substitute for mountaneous climate – intermittent hypoxic training in complex hypothyrosis rehabilitation in children // Balneologia Polska. – 2011, N1.- s. 53-59.

44.  J. Jóźwiak, W. Lukas, K. Rygiel, W. Piwowarska, M. Mastej, A. Winak, T. Tomasik, A. Tykarski, E. Konduracka, J. Gasowski, E. Mizgała, I. Szymczyk, A. Ślęzak, The prevalence rate of overweight and obesity among adult patient population in Poland, according to the LIPIDOGRAM2004 and LIPIDOGRAM2006 studies, in context of previous Polish national screening surveys,Przegląd Lekarski 68(6) (2011) 316-319.

45.  J. Jóźwiak, W. Lukas, K.A. Rygiel, M. Mastej, A. Windak, T. Tomasik, A. Tykarski, J. Gąsowski, M. Klonowski, E. Mizgała, I. Szymczyk, A. Ślęzak, Is there a gender disparity in the prevalence of extreme obesity in Poland? LIPIDOGRAM2004 and LIPIDOGRAM2006 - two steps of the LIPIDOGRAM 5 YEARS StudyFamily Medicine Topics, 13(1) (2011) 5-10.

46.  J. Jóźwiak, W. Lukas, K.A. Rygiel, M. Mastej, A. Windak, T. Tomasik, A. Tykarski, J. Gąsowski, L. Szczepaniak-Chicheł, E. Mizgała, I. Szymczyk, A.Ślęzak, Do we have regional differences of the body mass disorders in Poland? An analysis of the results of epidemiological studies: LIPIDOGRAM2004 – LIPIDOGRAM 2006, Family Medicine Topics, 13(1) (2011) 9-18.

47.  A. Wojciechowski, K. Oźga, A. Majchrowski, M. Swirokowicz, A. Ślęzak, I. V. Kityk, All-Optical Operation by Optical Susceptibilities of Ca4NdO(BO3)3: Yb Single Crystals, Journal of Modern Optics, 57 (2010) 657-661.

48.  M. Niewiadomska, M. Radziejewska, A. Horodnicka-Józwa, E. Petriczko. Agility in treatment of children with type 1 diabetes - pilot study. Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism. –2010. – N 2. – pp. 48-53.

 

 

Prof. zw. dr hab. Andrzej Ślęzak

Stanowisko: Prof. zwyczajny, dyrektor instytutu
Pokój służbowy: 65/4
Telefon: 034 3250 417
E-mail służbowy: ajslezak@zim.pcz.pl

dr Oksana Seroka-Stolka

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 62/4
Telefon: 034 3250 484
E-mail służbowy: oksanas@zim.pcz.czest.pl

dr Juliusz Sętowski

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 62/4
Telefon: 034 3250 484

dr Grzegorz Wosik

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 39 /DS4
Telefon: 034 3250 360
E-mail służbowy: gwosik@onet.eu

dr n. med. Aleksandra Zyska

Stanowisko: adiunkt, z-ca dyrektora instytutu
Pokój służbowy: 52/4
Telefon: 034 3250 417
E-mail służbowy: aleksandrazyska@gmail.com

dr inż. Arkadiusz Bryll

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 52/4
Telefon: 034 3250 417
E-mail służbowy: tex@op.pl

dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak

Stanowisko: profesor nadzwyczajny, z-zadyrektora instytutu
Pokój służbowy: 52/4
Telefon: 34 3250 417
E-mail służbowy: jacek.jozwiak@sla.pl

prof. dr hab. Maria Radziejowska

Stanowisko: prof.nadzw.
Pokój służbowy: 58/4
Telefon: 034 3250 493

prof.dr hab. Paweł Radziejowski

Stanowisko: prof. nadzw.
Pokój służbowy: 58/4
Telefon: 034 3250 493

prof. dr hab. n. med. Witold Lukas

Stanowisko: prof. nadzw.

Dr n.med. Adam Pawlak

Stanowisko: Adiunkt
Pokój służbowy: 39-Ds4
Telefon: 034 3250 360
E-mail służbowy: adam.pawlak@wz.pcz.pl

mgr Weronika Gawrys

Pokój służbowy: 52/DS4
Telefon: 34 3250 417