English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19722050 W tym roku: 892779 W tym miesiącu: 182798 Dzisiaj: 3411 W ciągu godziny: 331 Gości online: 72

Katedra Języka Biznesu

Strona główna » Władze i struktura » Instytuty, Katedry, Zakłady » Katedra Języka Biznesu

Działalność naukowo-badawcza

Katedra prowadzi badania nad zastosowaniem osiągnięć językoznawstwa i przekładoznawstwa do badań nad językiem biznesu, handlu, prawa i ekonomii. Zakres badań obejmuje zagadnienia optymalizacji przepływów informacyjnych w międzynarodowych stosunkach gospodarczych i handlowych, przekład pisemny i ustny tekstów specjalistycznych, zagadnienia programowania lingwistycznego, językowe aspekty komunikacji dwujęzycznej w biznesie, nauczanie języków specjalistycznych, a także zagadnienia związane z nauczaniem podstaw przekładu specjalistycznego. Pracownicy Katedry biorą udział w krajowych i zagranicznych międzynarodowych konferencjach poświęconych zagadnieniom tłumaczenia tekstów prawniczych i ekonomicznych.

Działalność dydaktyczna

Katedra prowadzi zajęcia na kierunkach: Filologia, specjalność Język Biznesu (angielski) oraz Angielski Język Biznesu na Wydziale Zarządzania. Studia te mają charakter interdyscyplinarny, gdyż ich absolwent zyskuje nie tylko doskonałą znajomość języka angielskiego, podstawową znajomość drugiego obranego języka traktowanego jako fakultatywny, lecz także opanowuje podstawową wiedzę ekonomiczną, szczególnie w zakresie zarządzania podmiotami gospodarczymi. Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do tłumaczenia specjalistycznego (teksty prawne, administracyjno-urzędowe i handlowo-marketingowe).

Działalność dydaktyczna obejmuje również: usprawnianie programów nauczania w oparciu o doświadczenia translatoryczne i lingwistyczne szkół partnerskich, opracowywanie programów nauczania do poszczególnych przedmiotów nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów kierunkowych, 

W latach 2003- 2009 Katedra prowadziła również lektoraty języka angielskiego i niemieckiego w zakresie języka biznesowego i ogólnego na studiach dziennych i zaocznych.

Osiągnięcia jednostki w okresie ostatnich 10 lat


Utworzenie w roku akademickim 2017/2018 nowego kierunku studiów wyższych I stopnia – Angielski Język Biznesu.

Utworzenie w roku akademickim 2009/2010 nowego kierunku studiów wyższych I stopnia – Filologia, Język Biznesu z wykładowym językiem angielskim lub niemieckim – oferującego połączenie kompetencji językowych ze znajomością zagadnień biznesowych.
Prowadzenie specjalności na studiach magisterskich z wykładowym językiem obcym (angielskim/niemieckim) Komunikacja lingwistyczna w zarządzaniu.
Prowadzenie dodatkowej specjalności Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym z wykładowym językiem obcym (angielskim /niemieckim) w latach 2002-2006.

W latach 2003 – 2011 siedmioro obecnych i byłych pracowników naszej Katedry uzyskało stopień naukowy doktora nauk humanistycznych: dr Joanna Krzemińska- Krzywda – 2005; dr Alina Bryll – 2006; dr Aleksandra Radziszewska – 2007; dr Iwona Sikora – 2008, dr Marek Zasempa - 2009, dr Krzysztof Przygoński - 2011, dr Marta Wiśniowska - 2011. Wykaz najważniejszych publikacji

 

Maliszewski, J. (2015) – Multiaspectual Approach to ESP Training and Use Verbal and Non– verbal Facets. Part II. Częstochowa: Wyd. Pol. Częstochowskiej.

Maliszewski, J. (2013) – Knowledge Management in ESP Training. Translation – Interpreting – Communication. Edited by Julian Maliszewski. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,

Maliszewski, J. (2010) – Disambiguation of Metaphor in Business Translation. Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe Politechniki Częstochowskiej.

Maliszewski, J. (2010) – Diskurs und Terminologie beim Fachübersetzen und Dolmetschen – Discourse and Terminology in Specialist Translation and Interpreting. Frankfurt am Main-Berlin-Bern- Bruxelles-New York-Oxford-Wien: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften.

Maliszewski, J.  (2012) – “Meaning and Semantics in Lexical Pragmatics in Professional Training of ESP– Specialists and Translators”. [W:] Word– Term– Meaning. New Approach to Business Language Training. Joint Work Edited by Julian Maliszewski. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej , s. 6 – 20.

Maliszewski, J.  (2011) – “Meaning and Metaphor in Specialized Languages”. [W:] J. Maliszewski (red.): Business Language Approaches: Between Term and Metaphor in Business English. Joint Work Edited by Julian Maliszewski. Nysa: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, s. 9 – 28.

Maliszewski, J.  (2011) – „Metafora w przekładzie specjalistycznym”. [W:] U. Malinowska (red.): Język– literatura– kultura. Konteksty glottodydaktyczne. Płock: Wydawnictwo PWSZ w Płocku, s. 405 – 418.

Maliszewski, J.  (2010) – “Deverbalisierung im Dolmetschen – eine translatorische Bilanz”. [W]: Discourse by Special Translation – Diskurs beim Fachübersetzen. Translation– Interpreting – Communication. Joint Work Edited by Julian Maliszewski. Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, s. 53– 66.


Przygoński, K.  Sociolinguistic aspects of the functioning of English in post-1989 Poland, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2012.

Przygoński, K.  “ An evolution in ESP students’ perception of English accents and pronunciation learning”. [w:], Julian Maliszewski (red.) 2016. Linguistic, cultural and social aspects of specialist translation and ESP use. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2016.

Przygoński, K. “Political transformation as a trigger for a sociolinguistic revolution in the post-socialist Poland: English and its rising power”, [w:], Petteri Laihonen, Marián Sloboda & Anastassia Zabrodskaja (red.) Sociolinguistic transition in former Eastern Bloc countries: Recent developments two decades after the regime change. Peter Lang’s series Prague Papers on Language, Society and Interaction. Peter Lang, Frankfurt am Main 2016.

Przygoński, K.  English by other names: A lesson of survival in the jungle of concepts and misconceptions”, Linguistica Silesiana. Vol. 35, 2014, s. 243-252.

Przygoński, K. “ The complexity of English pronunciation coaching in business language courses – guidelines for teaching curricula,” [w:] Julian Maliszewski (red.) Multiaspectual approach to ESP training and use: Verbal and non-verbal facets. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014, s. 65-83.

 

Radziszewska A.,  (2015): Pragmalingwistyczne wyznaczniki skuteczności komunikacyjnej tekstów reklamowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.

Radziszewska A. (2012): Strategie translatorskie w przekładzie terminologii z dziedziny zarządzania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Radziszewska A., (2015): “Equivalence in legal terminology translation on example of English and German translations of Polish Bankruptcy and Reorganization Law”, in: Multiaspectual Approach to ESP Training and Use Verbal and Non-verbal Facets. Part II, Edited by Julian Maliszewski. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, s. 52-68.

Radziszewska A., (2010): „Äquivalenz in Fachübersetzung- pragmatische Aspekte der Wirtschaftsübersetzung”, W: Diskurs und Terminologie beim Fachübersetzen und Dolmetschen. Hrsg. Julian Maliszewski, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main, s.101-119.

Radziszewska A. (2011): “A Cross–Cultural Marketing Communication – Linguistic Perspective, w: Business Language Approaches: Between Term and Metaphor in Business Language,” Ed. Julian Maliszewski, Nysa: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, s. 110-129.

Radziszewska A.  (2010): “Linguistic Aspects of Cross-Cultural Communication in International Marketing”. W: Proceedings of the IX Worldwide Forum on Education and Culture. Dedicated to Teaching and Learning in Today's Global Classroom. 1-3 December 2010, Rome, Italy, s. 69-75.

Radziszewska A.  (2013): „Międzykulturowy kontekst zarządzania przedsiębiorstwem”, w: Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice. s. 299-314.

Radziszewska A. (2014): “Intercultural dimensions of entrepreneurship”, Journal of Intercultural Management, Vol. 6, No. 2, pp. 35-47.

 

Sikora, I. (2013) Dubbing filmowy. Strategie translatorskie w dubbingu anglojęzycznych filmów animowanych. Wydawnictwo PWSZ w Nysie.

Sikora I., Bryll A., Walczyński (eds.) (2012) Philological Inquiries. Festschrift for Professor Julian Maliszewski Honouring his 40 Years of Scholarly Activity and 60th Birthday. Wydawnictwo PWSZ w Nysie.

Sikora I.,  (2015) “Students' errors in business translation: causes, consequences, challenges and pitfalls”. [W:] P. Pietrzak, M. Deckert (red.) Constructing Translation Competence. Łódź Studies in Language no. 39. Frankfurt am Main: Peter Lang, s.133-158

Sikora I., (2015) “Teaching translation-related ICT to business English students: an analysis of the IT course program vs. students’ needs and expectations”. [W:] Gallego-Hernández, Daniel (red.): Current Approaches to Business and Institutional Translation. Bern: Peter Lang International Academic Publishers, s. 207-221.

Sikora I.,  (2015) “CAT Tools in Teaching Business Translation”. [W:] J. Maliszewski (red.) Multiaspectual Approach to ESP training. Verbal and non-verbal facets. Part 2. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, s. 69-83.

Sikora I., (2015) “Taming the foreign in Polish dubbing of animated films”. [W:] Bogucki, Łukasz / Deckert, Mikołaj (eds.): Accessing Audiovisual Translation. Lodz Studies in Language – Volume 35. Frankfurt: Peter Lang 2015, s. 51-70.

Sikora I., (2010) “Advertising Slogans – Translation Strategies of Speech Figures from English into Polish” [W:] J. Maliszewski (red.): Discourse in Special Translation – Diskurs Beim Fachübersetzen. Translation-Interpreting. Communication. Peter Lang Internationaler Verlag Der Wissenschaften, Frankfurt Am Main-Berlin-Oxford-New York, s. 169-184.

  

Wiśniowska, M. (2010): “Verhandlungsdolmetschen und Übertragung des Verhandlungsablaufs aus dem Englischen ins Deutsche”. W: Diskurs und Terminologie beim Fachübersetzen und Dolmetschen. Hrsg. Julian Maliszewski. Peter Lang: Frankfurt am Main, s.151-167, ISBN:978-3-631-60053-5

Wiśniowska, M. (2012): “ESP Training in Translator’s Education”. W: Word Term Meaning. New Approach to Business Language Training. Edited by Julian Maliszewski, Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. s. 115-128.

Wiśniowska, M. (2014): “Strategies Applied in the Translation of the Term Fixed Assets from Polish into German and English.” W: Multiaspectuality in Teaching and Use of ESP in Business. Edited by Alina Bryll, Warszawa: PWN, s. 29-42.

Wiśniowska, M. (2015): “Business German after English – New Approach in the Didactics of Language for Business Purposes”. W: Multiaspectual Approach to ESP Training and Use. Verbal and Non-Verbal Facets. Edited by Julian Maliszewski, Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, s. 120-128.

 

Zasempa, M., The Pre-Raphaelite Brotherhood: Painting versus Poetry, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa, 2010.

Zasempa, M., “Mythological Evildoers in Dante Gabriel Rossetti’s Poetry and Painting”. W: The Evil Body. Red. April Anson, Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2011, ss. 27-36.

Zasempa, M., “The Verbal (Ab)Use of Visual Images in Don Delillo’s Underworld”. W: Journal of Teaching and Education. Volume 01: Number 04 UniversityPublications.net (2012) pp. 135-139.

Zasempa, M., “Information Management in the Language of the Press: Mechanisms and Tools”. W: Knowledge Management in ESP Training. Red. Julian Maliszewski, Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2013, pp.174-188.

Zasempa, M., ”Poetics of Absence in Morris’s Concerning Geffray Teste Noire: Between Reality and Visualisation”, The Journal of William Morris Studies, Winter 2015, pp. 46-59.

Prof. zw. dr hab. Julian Maliszewski

Stanowisko: Kierownik prof. zw.
Pokój służbowy: 61/4
Telefon: 034 3250 456
E-mail służbowy: julian.maliszewski@wz.pcz.pl

dr Iwona Sikora

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 60/4
Telefon: 034 3250 456
E-mail służbowy: iwona.sikora@wz.pcz.pl

dr inż. Aleksandra Radziszewska

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 70/4
Telefon: 034 3250 456
E-mail służbowy: aleksandra.radziszewska@wz.pcz.pl

dr Marta Wiśniowska

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 60/4
Telefon: 034 3250 456
E-mail służbowy: marta.wisniowska@wz.pcz.pl

dr n. med. Jolanta Jasik-Ślęzak

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 65/4
Telefon: 034 3250 417
E-mail służbowy: jolanta.jasik-slezak@wz.pcz.pl

dr Marek Zasempa

Stanowisko: Z-ca kierownika - adiunkt
Pokój służbowy: 70/4
Telefon: 034 3250 456
E-mail służbowy: marek.zasempa@wz.pcz.pl

dr Krzysztof Przygoński

Stanowisko: Adiunkt
Pokój służbowy: 70/4
Telefon: 034 3250 321
E-mail służbowy: krzysztof.przygonski@wz.pcz.pl

Mgr Christina Frank-Szarecka

Pokój służbowy: 60 Ds4
Telefon: 34 3250 456
E-mail służbowy: christine.frank-szarecka@wz.pcz.pl

Prof.zw.dr hab Andrzej Łyda

Stanowisko: Prof.
Pokój służbowy: 70/Ds4
Telefon: 034 3250 456
E-mail służbowy: andrzej.lyda@wz.pcz.pl