English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19159451 W tym roku: 330180 W tym miesiącu: 110949 Dzisiaj: 2580 W ciągu godziny: 286 Gości online: 52

Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa

Strona główna » Władze i struktura » Instytuty, Katedry, Zakłady » Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa

Działalność naukowo - badawcza

Dysponujemy kadrą o najwyższych kwalifikacjach i dużym doświadczeniu praktycznym w następujących obszarach: Systemy techniczne; Zarządzanie zintegrowane; Bezpieczeństwo i higiena pracy. Realizujemy prace dyplomowe na studiach inżynierskich i magisterskich w zakresie nowouruchomionego kierunku – Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higiena Pracy oraz specjalnością (realizowana przez ponad 10 lat) - Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Uczestniczymy w realizacji programów studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonujemy ekspertyzy i projekty w zakresie: badania własności użytkowych wyrobów; modelowania i optymalizacji systemów technicznych; analizy niezawodności systemów technicznych; strategii eksploatacji maszyn i urządzeń (w tym diagnostyka techniczna); systemów zarządzania przedsiębiorstwem (w tym zintegrowane systemy zarządzania obejmujące: ochronę środowiska natralnego, jakości wytwarzania i bezpieczeństwa pracy); ergonomii przemysłowych stanowisk pracy (w tym ergonomiczna modernizacja stanowisk istniejących). Realizujemy szkolenia zamawiane na temat: „Reengineering i zarządzanie strategiczne”; „Zarządzanie technologią w przedsiębiorstwie”; „Zarządzanie zmianami techniczno-organizacyjnymi”; „Zarządzanie projektami rozwoju technologicznego i transferu technologii”; „Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy”; „Techniczne środki bezpieczeństwa pracy”; „Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy”. Konsultujemy i doradzamy w zakresie: wdrażania systemów TPM (Total Productive Maintenance) i RCM (Reliability Centered Maintenance) - maszyn i urządzeń w ruchu ukierunkowane na produktywność i niezawodność; rozwoju technologicznego przedsiębiorstw.

Działalność dydaktyczna


Katedra partycypuje w realizacji zadań dydaktycznych na kierunkach: Zarządzanie oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Katedra odpowiada za przebieg studiów na: kierunku – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz specjalizacji – Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Katedra prowadzi dwa laboratoria: Laboratorium Kształtowania Przestrzeni i Środowiska Pracy oraz Laboratorium Badania Własności Mechanicznych i Użytkowych Wyrobów. Przykładowo wymienia się przedmioty z siatki podstawowej i specjalnościowej: Podstawy Zarządzania Organizacjami, Koncepcje Zarządzania, Metody Zarządzania i Organizacji, Wprowadzenie do Techniki, Podstawy Projektowania Inżynierskiego, Grafika Inżynierska Komputerowa, Transfer Technologii, Zarządzanie Potencjałem Ludzkim, Zarządzanie Wiedzą, Transport Międzyoperacyjny, Nowoczesne Technologie Wytwarzania, Badanie Jakości Wyrobów, Podstawy Ergonomii, Ergonomia Systemów Antropotechnicznych, Ergonomia w Projektowaniu Stanowisk Pracy, Techniczne Środki Ochrony Pracy, Identyfikacja Zagrożeń na Stanowiskach Pracy, Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle, Metody Analizy i Oceny Ryzyka Zawodowego, Modele Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy i Ochroną Środowiska, Systemy Profilaktyki i Zagrożeń Zawodowych, Systemy Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle, Bezpieczeństwo Użytkowania Maszyn i Urządzeń, Badanie Bezpieczeństwa Użytkowania Wyrobów, Bezpieczeństwo Instalacji Procesowych.

Osiągnięcia jednostki w okresie ostatnich 10 lat


Pracownicy najpierw Zakładu/Katedry Teorii Zarządzania, następnie Katedry Systemów Technicznych i Zarządzania a obecnie Katedry Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa Pracy opublikowali 14 pozycji książkowych, około 500 artykułów naukowych opublikowanych w krajowych i zagranicznych periodykach. W okresie ostatnich 10 lat, pracownicy Katedry zrealizowali i obronili 8 prac doktorskich uzyskując tytuł doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie: nauki o zarządzaniu oraz doktora nauk technicznych. Zrealizowano i obroniono 2. prace habilitacyjne, uzyskując tytuł doktora habilitowanego w naukach technicznych. Pracownicy Katedry wykonali wiele recenzji artykułów i prac doktorskich, podręczników akademickich i książek. Uczestniczyli w napisaniu i przygotowaniu do druku 2. podręczników, z serii podręczników dla kierunku – Inżynieria produkcji.

Wykaz najważniejszych publikacji

 1. Bajdur W.M. (red nauk.), Chemiczne zagrożenia środowiskowe i zawodowe. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Seria: Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, Wyd. Wydział Zarządzania P.Cz., Częstochowa 2014.
 2. Rogalewicz  G.,   Bajdur  W.M.,  Modelowanie zagrożeń przemysłowych na przykładzie  substancji chemicznej -  amoniaku, Technika, Informatyka, Inżynieria  Bezpieczeństwa-Prace  Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,  Wyd.  im. St. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2014    
 3. Bajdur W.M. (red nauk.), Innowacje technologiczne procesów produkcji w ochronie środowiska, Wyd. Wydział Zarządzania P.Cz., Częstochowa 2013.
 4. Bajdur W.M., Organa J., Henclik A., Innowacyjna koncepcja pozyskiwania superplastyfikatorów  w  aspekcie  bezpieczeństwa  środowiskowego,  w: Bezpieczeństwo-Obiekt  techniczny- Otoczenie. Zarządcze i środowiskowe aspekty  bezpieczeństwa  (  red . Sz. Salamon, J. Tabor), tom 1,  Wyd. Wydział Zarządzania P.Cz., Częstochowa 2013.   
 5. Bajdur   W.M.,   Henclik   A.,Analiza   wpływu  technologii  produkcji flokulantów   polimerowych   na   zdrowie   ludzi   i  środowisko,  w: Bezpieczeństwo-Obiekt  techniczny- Otoczenie. Zarządcze i środowiskowe aspekty  bezpieczeństwa  (  red . Sz. Salamon, J. Tabor), tom 1,  Wyd. Wydział Zarządzania P.Cz., Częstochowa 2013.    
 6. Babicz    Wojciech,   Oprogramowanie  do  zarządzania  bezpieczeństwem pracy,  analiza    i    koncepcja    budowy   nowego   systemu,  Konf. Komputerowo  Zintegrowane  Zarządzanie, Zakopane 2011, Kat. Inż. Prod. Polit. Opol. WNT, Warszawa 2011.
 7. Babicz   Wojciech,  Wypadki  przy  pracy  w  Ochotniczej  i Państwowej Straży  Pożarnej  w  województwach  opolskim  i  małopolskim  w latach 2007-2010,     IV     Międzynarodowa        Konferencja        Naukowa "Bezpieczeństwo      Systemu   Człowiek-Obiekt   Techniczny-Otoczenie, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Poronin 2013
 8. Babicz  W.,  Recycling  of electric and electronic equipment in Poland within  2005-2008 and comparison with recycling activities in Germany, III          Międzynarodowa             Konferencja            Naukowa "Bezpieczeństwo      Systemu   Człowiek-Obiekt   Techniczny-Otoczenie, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012
 9. Brzeziński  A.,  Bezpieczne i higieniczne warunki pracy w wiązce celów pracowniczych,   [w:]   Firmy   rodzinne-doświadczenia  i  perspektywy zarządzania,  (red) Marjański A., M.R. Contreras Lorea, Wyd. Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Łódź 2015.
 10. Rak A., Ergonomia niepełnosprawnych ruchowo - przykłady autorskich projektów Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - RAK Aleksandra, KONODYBA-SZYMAŃSKA Marta, Rozdział w monografii, Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Kształtowanie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy, 2013, s.94-101
 11. Rak A., Oświetlenie elektryczne wnętrza miejsc pracy w aspekcie bezpieczeństwa i uregulowań prawnych, RAK Aleksandra, Rozdział w monografii, Bezpieczeństwo systemu: Człowiek - Obiekt techniczny - Otoczenie. T.2. Determinanty ryzyka i zdarzeń wypadkowych w kształtowaniu bezpieczeństwa , 2013, s.26-40
 12. Wrona  Tadeusz,  Role  of Benchmarking in Improving Operation of Local Governments,  Modern  Management  in the 21st Century. Theoretical and Practical  Issues,  Publishing  house:  GARMOND  Nitra,  Nitra,  2013,s.341-348.
 13. Wrona  Tadeusz,  Zintegrowane  systemy  zarządzania  w  częstochowskim samorządzie,  Bezpieczeństwo  systemu:  Człowiek - Obiekt techniczny - Otoczenie.  T.1.  Zarządcze  i  środowiskowe  aspekty  bezpieczeństwa, Sekcja  Wydawnictw  Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2013, s.58-67. 
 14. Wrona Tadeusz, Revitalization of Cities: Social Aspect, Management and Managers Facing Challenges of the 21st Century. Theoretical Background and  Practical  Applications,  Szent  Istvan  Egyetemi Kiado Nonprofit Kft., Gödöllö, 2014, s.371-380. ISBN 978-963-269-431-3.
 15. Żywiołek  Justyna,  Aspekty ergonomiczne oraz ocena uciążliwości pracy na  stanowisku  magazyniera tradycyjnego oraz magazyniera wspomaganego systemem   głosowym   –  analiza  porównawcza  w  Zeszytach  Naukowych Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów, 2015 
 16. Żywiołek   Justyna,  Analiza  ryzyka  bezpieczeństwa  informacji  jako element   zapewnienia   bezpieczeństwa   przedsiębiorstwa,  Gospodarka Materiałowa  i  Logistyka  nr 5, 2015  Informacyjny system wspomagania transportu zbiorowego na przykładzie miasta Częstochowa Logistyka nr 6 2014   

Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa Pracy jest organizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo Systemu Człowiek-Obiekt Techniczny-Otoczenie". Informacje na stronie www.bezpieczenstwopracy.edu.pl Czwarta jej edycja odbędzie się w terminie: 17-19 października 2013 w Podlesicach k/Częstochowy.

dr hab. inż. Prof. PCz. Wioletta Bajdur

Stanowisko: Kierownik, Profesor nadzwyczajny
Pokój służbowy: 72 /DS4
Telefon: 34 3250 216
E-mail służbowy: wiolawb@poczta.onet.pl

dr inż. Adam Idzikowski

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 74/DS4
Telefon: 034 3250 861
E-mail służbowy: adam.idzikowski@poczta.fm

dr Magdalena Roman

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 74/DS4
Telefon: 34 3250 861
E-mail służbowy: roman@zim.pcz.pl

dr Bogna Konodyba-Rorat

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 9/DS4
Telefon: 034 3250 216

dr inż. Tadeusz Wrona

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 67/DS4
Telefon: 34 3250 375

dr Andrzej Brzeziński

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 74/DS4
Telefon: 34 3250 356

mgr Paweł Smolnik

Pokój służbowy: 67 DS/4
Telefon: 34 3250 375