English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 18360379 W tym roku: 1809408 W tym miesiącu: 164278 Dzisiaj: 2782 W ciągu godziny: 309 Gości online: 45

Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości

Strona główna » Władze i struktura » Instytuty, Katedry, Zakłady » Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości

Fotografie

Aktualny adres e-mail instytutu: sekretariat410@zim.pcz.pl

Prosimy przesyłać wszelką korespondencję na wskazany adres.


 
Działalność naukowo - badawcza

W Instytucie Finansów, Bankowości i Rachunkowości prowadzone są prace badawcze między innymi z zakresu: finansowych metod określania efektywności inwestycji; metod i instrumentów obniżających ryzyko inwestycyjne; metod obniżających ryzyko kredytowe; finansowych instrumentów rozwoju inwestycyjnego; finansowych instrumentów rozwoju lokalnego; finansowych instrumentów rynku pracy; efektywności transakcji fuzji i przejęć; efektywności źródeł finansowania działalności podmiotów gospodarczych; wpływu globalizacji na organizację rachunkowości i na efektywność systemu finansowego przedsiębiorstw; optymalizacji kosztów, jako efektu restrukturyzacji przedsiębiorstw; rachunku kosztów normatywnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym; rachunkowości w zarządzaniu.

Instytut składa się z 2 zakładów naukowych. Obszar działalności każdego z nich opisany jest na stronach zakładów.

Działalność dydaktyczna

Obecnie realizowana działalność dydaktyczna Instytutu Finansów, Bankowości i Rachunkowości skupia się na dwóch specjalnościach: Finanse i Bankowość oraz Rachunkowość.

Zajęcia prowadzone są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.

Absolwenci tych specjalności są przygotowani do pracy w instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach różnych branż, do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W zasięgu ich możliwości pojawia się także szansa wykonywania wolnego zawodu np. doradcy finansowego, czy eksperta rachunkowości, uprawnionego do weryfikowania okresowych sprawozdań finansowych jednostek lub podejmowania pracy w firmach audytorskich.

W ramach Instytutu prowadzone są następujące koła naukowe:
 • "Buchalter"
 • "Analityk samorządowy"
 • "Macroknow"
 • "Bankowiec XXI wieku"
 • "Innowator"

Osiągnięcia jednostki w ostatnich latach

2017 - nadanie mgr inż. Tomaszowi Budzikowi stopnia naukowego doktora
2016 - nadanie mgr Waldemarowi Szczepaniak stopnia naukowego doktora
2015 - nadanie dr Iwonie Otoli stopnia naukowego doktora habalitowanego
2014 - nadanie dr Izabeli Krawczyk-Sokołowskiej stopnia naukowego doktora habalitowanego

Kierunek
Finanse i rachunkowość

Kierunek „Finanse i rachunkowość” skoncentrowany jest na istocie funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, dla których podstawową w złożonym i turbulentnym środowisku XXI wieku jest rachunek ekonomiczny. Podejmowanie decyzji strategicznych jak i operacyjnych ma zawsze charakter finansowy. Efektywny proces decyzyjny wymaga znajomości szerokorozumianych finansów i rachunkowości oraz wielopłaszczyznowego oddziaływania makrootoczenia na podmiot gospodarczy.

W centrum zainteresowania Kierunku „Finanse i rachunkowość” znajduje się gospodarka finansowa podmiotów zdefiniowana przez pryzmat rynkowego i publicznego systemu finansowego. Znajomość systemu finansowego, a w szczególności jego instrumentów oraz rynków jest wymaganym, aczkolwiek niewystarczającym elementem umożliwiającym efektywne zarządzanie finansami. Szczególne miejsce zajmuje identyfikacja oraz kalkulacja parametrów finansowych, w bezpośredni sposób oddziaływujących na wynik ekonomiczny, z uwzględnieniem uwarunkowań podejmowania decyzji zarządczych.  Musi być ona podejmowana zarówno przez podmioty sfery realnej, jak i instytucje tworzące system finansowy.

Kierunek „Finanse i rachunkowość” łączy w sobie cechy i wymagania stawiane współczesnym finansistom, którzy powinni posiadać podstawową wiedzę z dziedziny ekonomii, prawa, finansów, rachunkowości, zarządzania i organizacji oraz technik informatycznych. Kierunek kształci specjalistów z zakresu finansów, zasad rachunkowości zgodnie z międzynarodowymi standardami, istoty funkcjonowania instytucji finansowych, analiz zjawisk ekonomiczno-finansowych.

Program studiów jest skomponowany z bloku zajęć ogólnoekonomicznych i narzędziowych oraz z grupy przedmiotów kierunkowych. Omawiane zagadnienia dotyczą wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, organizacji i finansowania instytucji publicznych, strategii podatkowych, źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego, realizacji operacji bankowych, procesów integracji w sektorze finansowym, rachunkowości podmiotów gospodarczych, ubezpieczeń majątkowych i życiowych.

Absolwenci są przygotowywani do samodzielnego projektowania przedsięwzięć finansowych i efektywnego rozwiązywania problemów zarządzania. Są to kompetencje merytoryczne do realizacji zadań operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach budżetowych oraz organach skarbowych, także w warunkach postępującej globalizacji gospodarki.

Wykaz najważniejszych publikacji
 1. J. Chluska, Podstawy rachunkowości, Wydanie 3 uaktualnione, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016,
 2. I. Otola, M. Grabowska, Networks of Enterprises as Innovation Drivers - the Real Cooperation Activities, Journal of Advanced Management Science, Vol. 4, 2016,
 3. D. Wielgórka, Stępień M., Chosen Problems of Management in Present-Day Institutions, monograph ed. Science and Education Ltd. Sheffield 2015,
 4. D. Wielgórka, Environmental Management in the Aspect of Sustainable Development in Micro-, Small-, and Medium-Sized Enterprises, "Desalination and Water Treatment" 2015 (Lista Filadelfijska),
 5. S. Cichoń, Management of the higher education institution in the ethical actions context, Chinese Business Review, 2015,
 6. S. Cichoń, Development of teachers as one of the priorities in the management of the university, China - USA Business Review, 2015,
 7. E. Wysłocka, Internet Accounting Offices, Procedia Computer Science Volume 65, 2015,
 8. J. Łukomska-Szarek, A., Wójcik-Mazur (red. nauk.), Wybrane problemy zarządzania w gospodarce rynkowej, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014,
 9. E. Wysłocka, D. Jelonek, Accounting IT systems and the requirements of Polish law, 18th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2014), Santorini Island, Greece, July 17-21, 2014,
 10. E. Wysłocka, D. Jelonek, Accounting in the cloud computing, ISTEC 2014, International Science and Technology Conference, Proceedings Book, Qatar 2014,
 11. Tylec A.: Intellectual Capital and Effectiveness of Corporate Management. Publishing House: Foundation of the Cracow University of Economics, Kraków 2014,

dr hab. Prof. PCz. Jolanta Chluska

Stanowisko: Dyrektor Instytutu, Profesor nadzwyczajny
Pokój służbowy: 6 /DS4
Telefon: 034 3250 347
E-mail służbowy: jchluska@zim.pcz.pl

dr hab. Prof. PCz. Izabela Krawczyk-Sokołowska

Stanowisko: Zastępca Dyrektora Instytutu, Profesor nadzwyczajny
Pokój służbowy: 401z
Telefon: 034 3250 428
E-mail służbowy: krawczyk@zim.pcz.pl

dr hab. inż. Prof. PCz. Iwona Otola

Stanowisko: Zastępca Dyrektora Instytutu, Profesor nadzwyczajny
Pokój służbowy: 401z
Telefon: 034 3250 428
E-mail służbowy: iwotola@gmail.com

dr Marcin Stępień

Stanowisko: Kierownik Zakładu Rachunkowości; adiunkt
Pokój służbowy: 8/Ds4
Telefon: 034 3250 361
E-mail służbowy: mstepien@zim.pcz.pl

dr inż. Agnieszka Wójcik-Mazur

Stanowisko: Kierownik Zakładu Finansów i Bankowości; adiunkt
Pokój służbowy: 509z
Telefon: 034 3250 847
E-mail służbowy: wojcik@zim.pcz.pl

prof. zw. dr hab. Alfreda Zachorowska

Stanowisko: Prof. zwyczajny
Pokój służbowy: 411z
Telefon: 034 3250 311
E-mail służbowy: kf@zim.pcz.pl

dr inż. Renata Biadacz

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 5/4
Telefon: 034 3250 375
E-mail służbowy: rbiadacz@zim.pcz.pl

dr Iwetta Budzik-Nowodzińska

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 71/4
E-mail służbowy: inowodzinska@poczta.onet.pl

dr inż. Tomasz Budzik

Stanowisko: asystent
Pokój służbowy: 38/4
Telefon: 034 3250 248
E-mail służbowy: tomasz.budzik@wz.pcz.pl

dr inż. Mariusz Chudzicki

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 38/4
Telefon: 034 3250 248
E-mail służbowy: marchud@op.pl

Dr inż. Seweryn Cichoń

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 30 DS4
Telefon: 34 3 250 352
E-mail służbowy: sew78@interia.pl

dr Piotr Grabowski

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 38/4
Telefon: 034 3250 248
E-mail służbowy: graabb@poczta.onet.pl

dr Patrycja Kokot-Stepień

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 34/4
Telefon: 034 3250 345
E-mail służbowy: patrycja@zim.pcz.pl

dr inż. Sylwia Kowalska

Stanowisko: asystent
Pokój służbowy: 5/4
Telefon: 034 3250 375
E-mail służbowy: sylwiako@zim.pcz.pl

dr Patrycja Krawczyk

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 30/DS4
E-mail służbowy: pkrawczyk@adm.pcz.czest.pl

dr inż. Małgorzata Kuraś

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 4/DS4
Telefon: 034 3250 326

dr Sylwia Łęgowik-Świącik

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 8/DS4
Telefon: 034 3250 361
E-mail służbowy: slegowik@zim.pcz.pl

dr Małgorzata Łęgowik-Małolepsza

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 8/DS4
Telefon: 034 3250 361
E-mail służbowy: gmalolepsza@zim.pcz.pl

dr Justyna Łukomska-Szarek

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 509z
Telefon: 034 3250 847
E-mail służbowy: jlszarek@zim.pcz.pl

dr Zuzanna Ostraszewska

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 79/ds4
Telefon: 034 3250 398
E-mail służbowy: zuzannao@zim.pcz.pl

dr inż. Jolanta Rubik

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 5/4
Telefon: 034 3250 375
E-mail służbowy: rubik@zim.pcz.pl

dr inż. Karolina Rybicka

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 5/Ds4
Telefon: 034 3250 375
E-mail służbowy: rybickakarolina@wp.pl

dr Sylwia Stachera-Włodarczyk

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 79/ds4
Telefon: 034 3250 398
E-mail służbowy: s.stachera@poczta.fm

dr Waldemar Szczepaniak

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 38/4
Telefon: 034 3250 248
E-mail służbowy: waldemar.szczepaniak@wz.pcz.pl

dr inż. Izabela Turek

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 4/DS4
Telefon: 034 3250 326
E-mail służbowy: izaturek@o2.pl

dr Agnieszka Tylec

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 34/4
Telefon: 034 3250 345
E-mail służbowy: atylec@zim.pcz.pl

dr inż. Dariusz Wielgórka

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 410z;
Telefon: 034 3250 407; 034 3250 311
E-mail służbowy: darwielg@zim.pcz.pl

dr inż. Lidia Włodarska-Zoła

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 71/4
E-mail służbowy: lidia.zola@gazeta.pl

dr inż. Elżbieta Wysłocka

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 102z
Telefon: 034 3250 386
E-mail służbowy: wyslocka@zim.pcz.pl

mgr Monika Kapler

Stanowisko: asystent
Pokój służbowy: 7 /DS4
Telefon: 034 3250 347
E-mail służbowy: m.kapler@zim.pcz.pl

mgr Anna Padlowska

Stanowisko: asystent
Pokój służbowy: 7 /DS4
Telefon: 34 325-03-47

mgr inż. Luiza Piersiala

Stanowisko: asystent
Pokój służbowy: 7 /DS4
Telefon: 034 3250 347
E-mail służbowy: luizapiersiala@gmail.com

dr hab. inż. Marlena Grabowska

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Pokój służbowy: 202z
Telefon: 034 3250 429
E-mail służbowy: anelram@wp.pl