English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19721993 W tym roku: 892722 W tym miesiącu: 182741 Dzisiaj: 3354 W ciągu godziny: 274 Gości online: 45

Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości

Strona główna » Władze i struktura » Instytuty, Katedry, Zakłady » Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości

Fotografie

Aktualny adres e-mail instytutu: sekretariat410@zim.pcz.pl

Prosimy przesyłać wszelką korespondencję na wskazany adres.


Rys historyczny

Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości w obecnym kształcie istnieje od 2015 roku. W jego skład wchodzi Zakład Rachunkowości oraz Zakład Finansów i Bankowości. W roku 1997, czyli roku powstania Wydziału Zarządzania, funkcjonowały Katedra Rachunkowości i Katedra Finansów i Bankowości. Pierwszym kierownikiem Katedry Rachunkowości był w latach 1997-1999 prof. dr hab. Włodzimierz Brzezin – współzałożyciel i dziekan Wydziału Zarządzania, autorytet w dziedzinie historii i teorii rachunkowości, natomiast kierownikiem Katedry Finansów i Bankowości była dr hab. Alfreda Zachorowska prof. PCz – autorytet w dziedzinie finansów. W latach 1999--2002 Katedra Rachunkowości stanowiła część Katedry Mikroekonomii, Inwestycji i Rachunkowości pod kierownictwem dr. hab. Eugeniusza Sitka prof. PCz, a od roku 2003 weszła w skład Katedry Finansów, Bankowości i Rachunkowości. W 2013 roku kierownikiem Katedry została dr hab. Jolanta Chluska prof. PCz, która od roku 2015 pełni  funkcję dyrektora Instytutu.

Ważne osiągnięcia
W roku 2007 dr hab. Alfreda Zachorowska prof. PCz uzyskała tytuł naukowy profesora. Ponadto w Instytucie wypromowało się 3 doktorów habilitowanych i 25 doktorów nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Jedna z prac habilitacyjnych otrzymała Nagrodę im. prof. Stanisława Skrzywana, dwie prace doktorskie zostały uhonorowane Nagrodą Rady Naukowej SKwP.
Osiągnięcia jednostki w ostatnich latach prezentują się następująco:
2017 - nadanie mgr inż. Tomaszowi Budzikowi stopnia naukowego doktora
2016 - nadanie mgr Waldemarowi Szczepaniak stopnia naukowego doktora
2015 - nadanie dr Izabeli Krawczyk-Sokołowskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego
2014 - nadanie dr Iwonie Otoli stopnia naukowego doktora habilitowanego

Działalność naukowo-badawcza
W Instytucie FBiR prowadzone są prace badawcze w dwóch zakładach: Zakładzie Finansów i Bankowości oraz Zakładzie Rachunkowości.
Kierunek badań naukowych pracowników obejmuje w szczególności: finansowe metody określania efektywności inwestycji; metody i instrumenty obniżające ryzyko inwestycyjne i kredytowe; finansowe instrumenty rozwoju inwestycyjnego, lokalnego oraz rynku pracy; efektywność transakcji fuzji i przejęć; efektywność źródeł finansowania działalności podmiotów gospodarczych; wpływ globalizacji na organizację rachunkowości i na efektywność systemu finansowego przedsiębiorstw; optymalizację kosztów jako efektu restrukturyzacji przedsiębiorstw; rachunek kosztów normatywnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym; rachunkowość w zarządzaniu.
Badania naukowe prowadzone są także w pięciu kołach naukowych: „Analityk samorządowy”, „Bankowiec XXI wieku”, „Buchalter”, „Innowator”, a także „MacroKnow”.

Działalność dydaktyczna

Realizowana przez Instytut działalność dydaktyczna skupia się głównie na kierunku studiów finanse i rachunkowość. Zajęcia obejmują zagadnienia związane z gospodarką finansową i rachunkowością podmiotów, zdefiniowanych przez pryzmat rynkowego i publicznego systemu finansowego, identyfikacją oraz kalkulacją parametrów finansowych, z uwzględnieniem uwarunkowań podejmowanych decyzji zarządczych. Pracownicy Instytutu FBiR prowadzą zajęcia na studiach podyplomowych: rachunkowość i podatki w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi oraz zarządzanie nieruchomościami w sektorze publicznym.

Konferencje, warsztaty, szkolenia
Instytut jest organizatorem kilku cyklicznych konferencji:
„Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa” – konferencja o cyklu dwuletnim, pod patronatem SKwP i KIBR;
„Rachunkowość w zarządzaniu” – coroczna konferencja, organizowana w ramach funkcjonowania Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości „Buchalter”;
„Teoretyczne i praktyczne problemy zarządzania organizacjami” – coroczna konferencja kół naukowych: „Macroknow”, „Bankowiec XXI wieku” oraz „Analityk samorządowy”, pod patronatem PTE i „Przeglądu Organizacji”;
Międzynarodowy Kongres Młodych Ekonomistów w PTE dla gospodarki Polski: „Współczesne problemy ekonomii – między teorią a praktyką gospodarczą”;
„Zrównoważony rozwój w zarządzaniu” – coroczna Konferencja Kół Naukowych.
Instytut inicjuje wiele tematycznych spotkań, jednodniowych konferencji, prelekcji, warsztatów naukowych i szkoleń, zarówno dla pracowników, jak i studentów. Jest to możliwe dzięki uczestnictwu pracowników Instytutu w takich organizacjach jak: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP), Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (KIBR) oraz dzięki aktywnej współpracy z władzami samorządowymi, instytucjami biznesowymi i przedstawicielami praktyki gospodarczej (m.in. Urząd Miasta Częstochowy, Konfederacja Lewiatan, Raiffeisen Bank Polska, Macrologic).
Pracownicy Instytutu uczestniczą w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, co skutkuje współpracą z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce oraz z uczelniami zagranicznymi, m.in.: we Freibergu, w São Paulo, Kijowie, Bratysławie, Preszowie, Koszycach, Ostrawie, Jekaterynburgu, Dniepropietrowsku.

Wykaz najważniejszych publikacji
 1. M. Grabowska, Sytuacyjne konteksty ładu korporacyjnego przedsiębiorstw. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.
 2. I. Otola, Procesy zarządzania przedsiębiorstwami a konkurencyjność w warunkach zarażonego rynku, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013.
 3. I. Krawczyk-Sokołowska, Innowacyjność przedsiębiorstw i jej regionalne uwarunkowania, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
 4. J. Chluska, Model rachunku kosztów standardowych świadczeń zdrowotnych szpitala, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.
 5. J. Chluska, Podstawy rachunkowości, Wydanie 3 uaktualnione, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016,
 6. I. Otola, M. Grabowska, Networks of Enterprises as Innovation Drivers - the Real Cooperation Activities, Journal of Advanced Management Science, Vol. 4, 2016,
 7. D. Wielgórka, Stępień M., Chosen Problems of Management in Present-Day Institutions, monograph ed. Science and Education Ltd. Sheffield 2015,
 8. D. Wielgórka, Environmental Management in the Aspect of Sustainable Development in Micro-, Small-, and Medium-Sized Enterprises, "Desalination and Water Treatment" 2015 (Lista Filadelfijska),
 9. S. Cichoń, Management of the higher education institution in the ethical actions context, Chinese Business Review, 2015,
 10. S. Cichoń, Development of teachers as one of the priorities in the management of the university, China - USA Business Review, 2015,
 11. E. Wysłocka, Internet Accounting Offices, Procedia Computer Science Volume 65, 2015,
 12. J. Łukomska-Szarek, A., Wójcik-Mazur (red. nauk.), Wybrane problemy zarządzania w gospodarce rynkowej, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014,
 13. E. Wysłocka, D. Jelonek, Accounting IT systems and the requirements of Polish law, 18th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2014), Santorini Island, Greece, July 17-21, 2014,
 14. E. Wysłocka, D. Jelonek, Accounting in the cloud computing, ISTEC 2014, International Science and Technology Conference, Proceedings Book, Qatar 2014,
 15. Tylec A.: Intellectual Capital and Effectiveness of Corporate Management. Publishing House: Foundation of the Cracow University of Economics, Kraków 2014,
Wszystkie publikacje Instytutu dostępne są w bazie Biblio pod adresem http://www.bg.pcz.pl/apisnb

Załączniki

dr hab. Prof. PCz. Jolanta Chluska

Stanowisko: Dyrektor Instytutu, Profesor nadzwyczajny
Pokój służbowy: 6 /DS4
Telefon: 034 3250 347
E-mail służbowy: jolanta.chluska@wz.pcz.pl

dr hab. Prof. PCz. Izabela Krawczyk-Sokołowska

Stanowisko: Zastępca Dyrektora Instytutu, Profesor nadzwyczajny
Pokój służbowy: 401z
Telefon: 034 3250 428
E-mail służbowy: izabela.krawczyk-sokolowska@wz.pcz.pl

dr hab. inż. Prof. PCz. Iwona Otola

Stanowisko: Zastępca Dyrektora Instytutu, Profesor nadzwyczajny
Pokój służbowy: 401z
Telefon: 034 3250 428
E-mail służbowy: iwona.otola@wz.pcz.pl

dr Marcin Stępień

Stanowisko: Kierownik Zakładu Rachunkowości; adiunkt
Pokój służbowy: 8/Ds4
Telefon: 034 3250 361
E-mail służbowy: marcin.stepien@wz.pcz.pl

dr inż. Agnieszka Wójcik-Mazur

Stanowisko: Kierownik Zakładu Finansów i Bankowości; adiunkt
Pokój służbowy: 509z
Telefon: 034 3250 847
E-mail służbowy: agnieszka.wojcik-mazur@wz.pcz.pl

prof. zw. dr hab. Alfreda Zachorowska

Stanowisko: Prof. zwyczajny
Pokój służbowy: 411z
Telefon: 034 3250 311
E-mail służbowy: kf@zim.pcz.pl

dr hab. inż. Marlena Grabowska

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Pokój służbowy: 202z
Telefon: 034 3250 429
E-mail służbowy: marlena.grabowska@wz.pcz.pl

dr inż. Renata Biadacz

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 5/4
Telefon: 034 3250 375
E-mail służbowy: renata.biadacz@wz.pcz.pl

dr Iwetta Budzik-Nowodzińska

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 71/4
E-mail służbowy: iwetta.budzik-nowodzinska@wz.pcz.pl

dr inż. Tomasz Budzik

Stanowisko: asystent
Pokój służbowy: 38/4
Telefon: 034 3250 248
E-mail służbowy: tomasz.budzik@wz.pcz.pl

dr inż. Mariusz Chudzicki

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 38/4
Telefon: 034 3250 248
E-mail służbowy: mariusz.chudzicki@wz.pcz.pl

dr inż. Seweryn Cichoń

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 30 DS4
Telefon: 34 3 250 352
E-mail służbowy: seweryn.cichon@wz.pcz.pl

dr Piotr Grabowski

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 38/4
Telefon: 034 3250 248

dr Patrycja Kokot-Stepień

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 34/4
Telefon: 034 3250 345
E-mail służbowy: patrycja.kokot-stepien@wz.pcz.pl

dr inż. Sylwia Kowalska

Stanowisko: asystent
Pokój służbowy: 5/4
Telefon: 034 3250 375
E-mail służbowy: sylwia.kowalska@wz.pcz.pl

dr Patrycja Krawczyk

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 30/DS4
E-mail służbowy: patrycja.krawczyk@wz.pcz.pl

dr inż. Małgorzata Kuraś

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 4/DS4
Telefon: 034 3250 326
E-mail służbowy: malgorzata.kuras@wz.pcz.pl

dr Sylwia Łęgowik-Świącik

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 8/DS4
Telefon: 034 3250 361
E-mail służbowy: sylwia.legowik-swiacik@wz.pcz.pl

dr Małgorzata Łęgowik-Małolepsza

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 8/DS4
Telefon: 034 3250 361
E-mail służbowy: malgorzata.legowik-malolepsza@wz.pcz.pl

dr Justyna Łukomska-Szarek

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 509z
Telefon: 034 3250 847
E-mail służbowy: justyna.lukomska-szarek@wz.pcz.pl

dr Zuzanna Ostraszewska

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 79/ds4
Telefon: 034 3250 398
E-mail służbowy: zuzanna.ostraszewska@wz.pcz.pl

dr inż. Jolanta Rubik

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 5/4
Telefon: 034 3250 375
E-mail służbowy: jolanta.rubik@wz.pcz.pl

dr inż. Karolina Rybicka

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 5/Ds4
Telefon: 034 3250 375
E-mail służbowy: karolina.rybicka@wz.pcz.pl

dr Sylwia Stachera-Włodarczyk

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 79/ds4
Telefon: 034 3250 398
E-mail służbowy: sylwia.stachera-wlodarczyk@wz.pcz.pl

dr Waldemar Szczepaniak

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 38/4
Telefon: 034 3250 248; 034 3250 595
E-mail służbowy: waldemar.szczepaniak@wz.pcz.pl

dr inż. Izabela Turek

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 4/DS4
Telefon: 034 3250 326
E-mail służbowy: izabela.turek@wz.pcz.pl

dr Agnieszka Tylec

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 34/4
Telefon: 034 3250 345
E-mail służbowy: agnieszka.tylec@wz.pcz.pl

dr inż. Dariusz Wielgórka

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 410z;
Telefon: 034 3250 407; 034 3250 311
E-mail służbowy: dariusz.wielgorka@wz.pcz.pl

dr inż. Lidia Włodarska-Zoła

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 71/4
E-mail służbowy: lidia.wlodarska-zola@wz.pcz.pl

dr inż. Elżbieta Wysłocka

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 102z
Telefon: 034 3250 386
E-mail służbowy: elzbieta.wyslocka@wz.pcz.pl

mgr Monika Kapler

Stanowisko: asystent
Pokój służbowy: 7 /DS4
Telefon: 034 3250 347
E-mail służbowy: monika.kapler@wz.pcz.pl

mgr Anna Padlowska

Stanowisko: asystent
Pokój służbowy: 7 /DS4
Telefon: 34 325-03-47
E-mail służbowy: anna.padlowska@wz.pcz.pl

dr inż. Luiza Piersiala

Stanowisko: asystent
Pokój służbowy: 7 /DS4
Telefon: 034 3250 347
E-mail służbowy: luiza.piersiala@wz.pcz.pl