English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19722030 W tym roku: 892759 W tym miesiącu: 182778 Dzisiaj: 3391 W ciągu godziny: 311 Gości online: 69

Katedra Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości

Strona główna » Władze i struktura » Instytuty, Katedry, Zakłady » Katedra Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości

Działalność naukowo-badawcza

Wspólną osią zainteresowań naukowych pracowników Katedry są współczesne uwarunkowania zarządzania organizacjami. W ramach Katedry realizowane są następujące tematy badań: zarządzanie wartością w przedsiębiorstwie, funkcjonowanie rynku nieruchomości, finansowanie rynku nieruchomości, nowoczesne metody i narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami, uwarunkowania i czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku zglobalizowanym, otoczenie przedsiębiorstwa, problemy decyzyjne w zarządzaniu ryzykiem, zarządzanie inwestycjami infrastrukturalnymi.


Udział pracowników Katedry w wybranych konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych w latach 2011-2015:


 1. International Conference. Hradec Economic Days 2015 “Economic Development and Management of Regions” Hradec Králové, Czech Republic. 3-4 February 2015
 2. 17th International Conference MEKON 2015.  Faculty of Economics VŠB – Technical University of Ostrava. Czech Republic. February 4–5 2015
 3. II Ogólnopolska Konferencja Demograficzna po akcesji Polski do Unii Europejskiej pt. "Państwo, regiony i miasta wobec przemian demograficznych". Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Organizatorzy: Komitet Nauk Demograficznych PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. 12-15 maj 2014
 4. XXXII Konferencja Polityków Społecznych pt. „Polityka społeczna w cyklu życia teoria- badania- praktyka” Organizatorzy: Katedry Uniwersytetu Łódzkiego: Pracy i Polityki Społecznej, Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, oraz Polityki Ekonomicznej a także KNoPiPS PAN i Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej.16-18 czerwiec 2014
 5.  VI konferencja naukowa "Dylematy współczesnego rynku pracy” Organizator: Centrum Badań i Studiów nad Rynkiem Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, PAN, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział Katowice. 17-19 wrzesień 2014
 6. 12th International Academic Conference, University of Economics, Prague, Czech Republic, September 1-4, 2014
 7. International Journal of Arts & Sciences (IJAS) conference for academic disciplines, Katolische Akademie der Erzdiozese Freiburg, Niemcy, 3-6 grudnia 2014
 8. International Science and Technology Conference, Doha, Katar (grudzień 2014)
 9. Konferencja naukowa pt: „Rynek pracy i poli­tyka społeczna w XXI wieku. Aspekty makroeko­nom­iczne i region­alne”, (IPiSS we współpracy z Wydzi­ałem Ekonomii i Zrządza­nia Uni­w­er­sytetu w Białym­stoku). 21–23 maj 2013
 10. Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe – Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Katedrę Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Ustroń, 21-23 października 2013
 11. Business Management – Practice and Theory in the 21st Century. International Scientific Conference, Slovak University of Agriculture in Nitra, June 6-7, 2013, Nitra
 12. Szanse i bariery rozwoju organizacji w społeczeństwie informacyjnym, VII Konferencja Naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Zakopane 25-27 września 2012
 13. 3rd International Conference on Contemporary Problems in Architecture and Construction, Pekin, Chiny (listopad 2011)

Działalność dydaktyczna

W Katedrze prowadzone są wykłady i ćwiczenia z przedmiotów kierunkowych oraz specjalnościowych na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich:

 • Ekonomia; Mikroekonomia; Makroekonomia; Podstawy inwestycji; Zarządzanie inwestycjami rzeczowymi; Inwestycje na rynku kapitałowym; Inwestycje rzeczowe; Międzynarodowe stosunki gospodarcze;
 • Funkcjonowanie rynku nieruchomości; Zarządzanie nieruchomościami; Inwestowanie na rynku nieruchomości; Wycena nieruchomości; Podstawy obrotu nieruchomościami; Podstawy gospodarowania nieruchomościami; Ekonomika nieruchomości;
 • Polityka regionalna; Problemy współpracy gospodarczej w UE.

W 2008 r. uruchomiono specjalność „Zarządzanie nieruchomościami” na kierunku Zarządzanie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
W 2014 r. uruchomiono specjalność "Inwestycje i nieruchomości" na kierunku Finanse i Rachunkowość.

W Katedrze prowadzone są również seminaria dyplomowe licencjackie oraz magisterskie na specjalnościach: Zarządzanie nieruchomościami oraz Inwestycje i nieruchomości.

Pracownicy Katedry są opiekunami następujących kół naukowych:

 • Menedżer Nieruchomości (opiekun: dr Małgorzata Okręglicka)
 • Równoważnik (opiekun: dr inż. Anna Lemańska-Majdzik)
 • Menedżer Ryzyka (opiekun: prof. dr hab. Anna Korombel)

Osiągnięcia jednostki w okresie ostatnich 10 lat

W okresie ostatnich 10 lat dwóch pracowników obroniło prace habilitacyjne, a dziesięciu pracowników Katedry obroniło prace doktorskie. Przewody doktorskie zostały przeprowadzone w następujących uczelniach: w Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Osiem prac zostało obronionych z wyróżnieniem.
Obecnie w Katedrze zatrudnionych jest 11 osób: 1 osoba na stanowisku profesora, 9 adiunktów oraz 1 asystent.

Praca prof. E. Sitka „Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych przedsiębiorstw” w 1998 r. zdobyła główną nagrodę Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w konkursie „Prywatyzacja i inwestycje zagraniczne głównymi drogami rozwoju ekonomicznego”.

Książka  dr hab. Anny Korombel prof. PCz: Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance, w 2008 r. zdobyła I miejsce w konkursie Złote Skrzydła zorganizowanym przez Gazetę Prawną.


Większość adiunktów Katedry obecnie posiada zaawansowane rozprawy habilitacyjne.

Wielu pracowników Katedry zostało nagrodzonych Nagrodami Rektora. Prof. E. Sitek został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Edukacji Narodowej. 


Wykaz najważniejszych publikacji
 

 1. Gorzeń-Mitka I., Korombel A., ERM - zintegrowane zarządzanie ryzykiem. Wybrane problemy teorii i praktyki, Seria Monografie nr 225, Wyd. P.Cz., Częstochowa 2011
 2. Okręglicka M., Ławińska O., Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w XXI wieku, Seria Monografie nr 223, Wyd. P.Cz., Częstochowa 2011
 3. Sitek M., Tomski P., Współdziałanie gospodarcze podmiotów na rynku nieruchomości, Monografia, Sekcja Wydawnicza Wydz. Zarządzania P. Cz., Częstochowa 2011
 4. Tomski P., Nowodziński P., Więzi międzyorganizacyjne w strategii konkurencji i rozwoju przedsiębiorstw, Monografia, Wyd. Wydz. Zarządzania P.Cz., Częstochowa 2010
 5. Sitek M., Bankowośc hipoteczna i rynek nieruchomości, Key Text, Warszawa 2010
 6. Okręglicka M., Ławińska O., Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Monografia nr 177, Wyd. P.Cz., Częstochowa 2009
 7. Gorzeń-Mitka I., Ryzyko w eksporcie. Metody i sposoby ograniczania, Key Text, Warszawa 2007
 8. Korombel A., Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance, Difin 2007
 9. Gorzeń-Mitka I., Sitek E., Influence of Political Factors on Country Investment Risk, International Conference Building Bridges, Society for Risk Analysis – Europe Annual Meeting 2007, Hague 2007
 10. Korombel A., Manipulowanie ryzykiem w project finance, Przegląd Organizacji 1/2007
 11. Okręglicka M., Leasing. Aspekty prawne, organizacyjne i ekonomiczne, Difin, Warszawa 2004

dr Olga Ławińska

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 31/4
Telefon: 034 3250 447
E-mail służbowy: olga.lawinska@wz.pcz.pl

dr Małgorzata Okręglicka

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 23/4
Telefon: 034 3250 392
E-mail służbowy: malgorzata.okreglicka@wz.pcz.pl

dr inż. Iwona Gorzeń - Mitka

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 32/4
Telefon: 034 3250 447
E-mail służbowy: iwona.gorzen-mitka@wz.pcz.pl

dr hab. Anna Korombel prof. PCz

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości
Pokój służbowy: 32/4
Telefon: 034 3250 447
E-mail służbowy: anna.korombel@wz.pcz.pl

dr inż. Piotr Kuraś

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 23/Ds-4
Telefon: 034 3250 392
E-mail służbowy: piotr.kuras@wz.pcz.pl

dr inż. Anna Lemańska-Majdzik

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 56/4
Telefon: 034 3250 475
E-mail służbowy: anna.lemanska-majdzik@wz.pcz.pl

dr inż. Monika Sipa

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 56/4
Telefon: 034 3250 475
E-mail służbowy: monika.sipa@wz.pcz.pl

dr inż. Karina Kowalczyk

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 23/4
Telefon: 034 3250 392
E-mail służbowy: karina.kowalczyk@wz.pcz.pl

mgr inż. Mateusz Bajor

Stanowisko: asystent
Pokój służbowy: 59/4
Telefon: 034 3250 477
E-mail służbowy: mateusz.bajor@wz.pcz.pl

dr inż. Andrzej Skibiński

Stanowisko: Adiunkt
Pokój służbowy: 59/4
Telefon: 34 3250 477
E-mail służbowy: andrzej.skibinski@wz.pcz.pl

dr Marcin Sitek

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 31/4
Telefon: 034 3250 447
E-mail służbowy: marcin.sitek@wz.pcz.pl