English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19722026 W tym roku: 892755 W tym miesiącu: 182774 Dzisiaj: 3387 W ciągu godziny: 307 Gości online: 66

Instytut Marketingu

Strona główna » Władze i struktura » Instytuty, Katedry, Zakłady » Instytut Marketingu

Działalność naukowo-badawcza

Zainteresowania badawcze pracowników Instytutu koncentrują się na marketingowych problemach racjonalizacji działania przedsiębiorstw oraz instytucji na rynkach krajowych i zagranicznych. Rozpatruje się je
w kontekście badania i analizy otoczenia marketingowego, wyboru rynków docelowych i marketingu mix, jak również przez pryzmat zarządzania działalnością marketingową.
Marketing mix utożsamia się z zintegrowaną komunikacją z otoczeniem, której część stanowi zintegrowana promocja mix. Ważnym aspektem aktywności naukowej Instytutu jest marketing międzynarodowy, w tym globalny.
Instytut rozwija problematykę marketingu interaktywnego, marketingu segmentacyjnego, niszowego i indywidualnego, marketingu wartości, marketingu partnerskiego, marketingu społecznego. W Instytucie powstają także prace z zakresu marketingu szkolnictwa wyższego.
Pracownicy Instytutu realizują następujące trzy zasadnicze tematy badawcze:

  1. Marketingowe warunki odnoszenia sukcesów przez przedsiębiorstwa na rynkach krajowych i międzynarodowych
  2. Funkcjonowanie organizacji na rynku polskim i globalnym w aspektach marketingowych
  3. Marketing w usługowej działalności organizacji.

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Instytutu Marketingu prowadzą wykłady i ćwiczenia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z zakresu podstaw marketingu, zarządzania planowania marketingowego, strategii promocji, strategii reklamy, marketingu przemysłowego, badań rynkowych i marketingowych, zarządzanie marketingiem, marketingu samorządów terytorialnych, strategii i technik reklam, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych.
Procesy dydaktyczne realizuje się przy użyciu najnowocześniejszych technik audiowizualnych. Instytut dysponuje unikalnymi materiałami filmowymi oraz fotograficznymi z zakresu marketingu, którymi wzbogaca treści przekazywane podczas wykładów.
Dr inż. Katarzyna Stala i dr inż. Izabella Sowier-Kasprzyk były członkami zespołu przygotowującego aplikacje dla studentów, niezbędne do wyjazdów na staże studenckie (Włochy, Finlandia, Grecja) w ramach Programu Sokrates. Pracownicy Instytutu są opiekunami naukowymi studentów w systemach IOS i ITS, kół naukowych oraz opiekunami praktyk studenckich.

Osiągnięcia jednostki w okresie ostatnich 10 lat

Pracownicy Instytutu są autorami licznych publikacji krajowych i zagranicznych, w tym wydanych centralnie książek. Aktywnie uczestniczą w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, są również organizatorami takich imprez naukowych. Jako przykład można podać międzynarodowe konferencje naukowe dotyczące marketingu, która odbywają się od 2009 roku.
Pod opieką dr Jolanty Urbańskiej, dr inż. Anny Niedzielskiej oraz dr Sławomira Kowalskiego rozwijają działalność studenckie koła naukowe (MSP,  AIDA oraz PerPedes&Yeti).
Prof. zw. dr hab. Arnold Pabian jest jedynym reprezentantem polskich uczelni w The Academy of Marketing Science, międzynarodowej organizacji (z siedzibą w USA), która promuje najwyższe standardy w tworzeniu i rozpowszechnianiu wiedzy marketingowej na świecie (według wykazu członków: Membership Roster, Springer 2008). Jej członkiem jest, m.in. Philip Kotler, uznany międzynarodowy autorytet z zakresu marketingu.

Wykaz najważniejszych publikacji w latach 2011-2012

 

1.  PABIAN Arnold, BYLOK Felicjan, RAJCZYK Jarosław, RAJCZYK Marlena,
A New Method for Quality Assessment of a Building Product.
International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning Vol.2 nr 4, 2012.
Artykuł w czasopiśmie
publikacja obca
 

2.  PABIAN Arnold, RAJCZYK Jarosław,
Proceedings of the 4th International Conference on Contemporary Problems in Architecture and Construction. Sustainable Building Industry of the Future. September 24-27, 2012, Czestochowa, Poland. Vol.1. Edited by Jarosław Rajczyk, Arnold Pabian.
Częstochowa: Sekcja Wydaw. WZ PCzęst. 2012.
Redakcja materiałów konferencyjnych
publikacja polska

 

3.  PABIAN Arnold, RAJCZYK Jarosław
Proceedings of the 4th International Conference on Contemporary Problems in Architecture and Construction. Sustainable Building Industry of the Future. September 24-27, 2012, Czestochowa, Poland. Vol.2. Edited by Jarosław Rajczyk, Arnold Pabian.
Częstochowa: Sekcja Wydaw. WZ PCzęst. 2012.
Redakcja materiałów konferencyjnych
publikacja polska

 

4.  PABIAN Arnold
Budowlany proces inwestycyjny w koncepcji sustainability.
Przegląd Budowlany nr 10, 2012.
Artykuł w czasopiśmie
publikacja polska
 

5.  PABIAN Arnold
Rola Internetu w tworzeniu zrównoważonego społeczeństwa przyszłości.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 703 Ekonomiczne Problemy Usług nr 88, 2012.
Artykuł w czasopiśmie
publikacja polska


6.  PABIAN Arnold
Sustainable Construction Enterprise.
W:Proceedings of the 4th International Conference on Contemporary Problems in Architecture and Construction. Sustainable Building Industry of the Future. September 24-27, 2012, Czestochowa, Poland. Vol.2. Edited by Jarosław Rajczyk, Arnold Pabian. Częstochowa: Sekcja Wydaw. WZ PCzęst. 2012.
Referat
publikacja polska
 

7.  PABIAN Arnold, BYLOK Felicjan, RAJCZYK Jarosław, RAJCZYK Marlena
Sustainable Development of the European Union-Role of Sustainable Management in Creation of Future European Society.
International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning Vol.2 nr 4, 2012.
Artykuł w czasopiśmie
publikacja obca
 

8.  PABIAN Arnold, BYLOK Felicjan, RAJCZYK Jarosław, RAJCZYK Marlena
Trust as an Element of Personnel Strategy in Enterprises in Poland.
International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning Vol.2 nr 4, 2012.
Artykuł w czasopiśmie
publikacja obca

 

9.  PABIAN Arnold
Zrównoważona produkcja w gospodarce przyszłości. Perspektywy i bariery rozwoju.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics nr 245, 2012.
Artykuł w czasopiśmie
publikacja polska

 

10.   PABIAN Arnold
Zrównoważony marketing na rynku przedsiębiorstw.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 226, 2012.
Artykuł w czasopiśmie
publikacja polska
 

11.   PABIAN Arnold, BYLOK Felicjan, KUCĘBA Robert
Budowa zaufania społecznego jako element przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
Humanizacja Pracy R.44 nr 6 (264), 2011.
Artykuł w czasopiśmie
publikacja polska

 

12.   PABIAN Arnold, BYLOK Felicjan, KUCĘBA Robert,
Corporate Social Responsibility as a Determinant in the Development of Enterprises in Poland. 1.2.
W:Business in Central and Eastern Europe: Cross-Atlantic Perspectives. Monograph. Ed. by Bill Kondellas. Chicago: Northeastern Illinois Univ.; Publish.Section of the Faculty of Managem. Częstochowa Univ.Techn. 2011.

Rozdział w monografii
publikacja obca

 

13.   PABIAN Arnold
Ecological Aspects of Sustainability in Building Industry.
W:Proceedings of the 3rd International Conference on Contemporary Problems in Architecture and Construction. November 20 - 24, 2011. Beijing, China. 2011.
Referat
publikacja obca

 

14.   PABIAN Arnold, KUCĘBA Robert, BYLOK Felicjan
Grid Intelligent Networks as Catalysts of Virtual Organization Value Growth Dynamism and Their Virtual Capital.
W:The World Economy: Contemporary Challenges. Eds. Irena K. Hejduk, Wiesław M. Grudzewski. Warsaw: Difin 2011.
Rozdział w monografii
publikacja polska
 

15.   PABIAN Arnold, PABIAN B.
Marketing dotyku na usługach hotelarstwa.
Hotelarz nr 1 (576), 2011.
Artykuł w czasopiśmie
publikacja polska

 

16.   PABIAN Arnold
Marketing sensoryczny w działalności biur podróży.
Rynek Turystyczny nr 3 (306), 2011.
Artykuł w czasopiśmie
publikacja polska
 

17.   PABIAN Arnold
Marketing sensoryczny.
Marketing i Rynek R.18 nr 1, 2011.
Artykuł w czasopiśmie
publikacja polska

 

18.   PABIAN Arnold, PABIAN B.
Marketing turystycznych usług kosmicznych. 1.1.
W:Nowe kierunki, metody, techniki w zarządzaniu i marketingu. Monografia pod red. Arnolda Pabiana. Częstochowa: Wyd.WZ PCzęst. 2011.
Rozdział w monografii
publikacja polska

 

19.   PABIAN Arnold
Nowe kierunki, metody, techniki w zarządzaniu i marketingu. Monografia pod red. Arnolda Pabiana.
Częstochowa: Wyd.WZ PCzęst. 2011.
Monografia
publikacja polska

 

20.   PABIAN Arnold
Strategia produktu w zrównoważonej działalności marketingowej.
Zesz.Nauk.UE Pozn. nr 172, 2011.
Artykuł w czasopiśmie
publikacja polska
 

21.   PABIAN Arnold, BYLOK Felicjan, KUCĘBA Robert
Sustainable Consumer Behaviours in the European Union and Polish Markets.
W:The World Economy: Contemporary Challenges. Eds. Irena K. Hejduk, Wiesław M. Grudzewski. Warsaw: Difin 2011.
publikacja polska
 

22.   PABIAN Arnold
Sustainable Personnel - pracownicy przedsiębiorstwa przyszłości.
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 5 (82)/II, 2011, s.9-18.
Artykuł w czasopiśmie
publikacja polska

 

23.   PABIAN Arnold, BYLOK Felicjan, KUCĘBA Robert
The Role of Marketing in Combating the Results of Economic Crisis in the European Union Markets.
W:The Economy and Economics after Crisis. Eds. Jüri Sepp, Dean Frear. Berlin: Wyd.BWV Berliner Wissenschafts-Verlag 2011. Regional Business and Socio-Economic Development, Band 4.
Rozdział w monografii
publikacja obca

 

24.   PABIAN Arnold
Zarządzanie działalnością marketingową w skali krajowej, międzynarodowej i globalnej. Monografia pod red. Arnolda Pabiana.
Częstochowa: Sekcja Wydawn. WZ PCzęst. 2011.
Monografia
publikacja polska

 

25.   PABIAN Arnold
Zrównoważony marketing nowym wyzwaniem dla personelu kierowniczego polskich przedsiębiorstw. Cz.4.1.
W:Zarządzanie działalnością marketingową w skali krajowej, międzynarodowej i globalnej. Monografia pod red. Arnolda Pabiana. Częstochowa: Sekcja Wydawn. WZ PCzęst. 2011.
Rozdział w monografii
publikacja polska

 

26.  URBAŃSKA J.
Interny PR v aspekte interpersonalnej komunikacie ako paradigma manazmentu v MSP.
Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.
Monografia
publikacja polska

 

27. GARBIEC R.
Konstrukcja systemu emerytalnego w Polsce i w wybranych krajach europejskich
Polityka Społeczna Nr specjalny: Problemy zabezpieczenia społecznego w Polsce i na świecie, część I, Warszawa 2011.
Artykuł w czasopiśmie
publikacja polska

 
28. KOWALSKI S.
Marketingowe aspekty organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych. 
Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki   Częstochowskiej. Częstochowa 2011.
Monografia
publikacja polska

 

30. KRUKOWSKA-MILER A., KOWALSKI S.
Zastosowanie marketingu na rynku usług. Medycyna-Ratownictwo-Turystyka,
Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice Sosnowiec 2012  
Monografia
publikacja polska

 

31. WIDAWSKA-STANISZ A.
Zaangażowanie sportowców w kampanie marketingu społecznego jako element kształtowania ich publicznego wizerunku
Zeszyty Naukowe UE Pozn. nr 168, Poznań 2011.
Monografia
publikacja polska

prof. zw. dr hab. Arnold Pabian

Stanowisko: Dyrektor Instytutu, prof. zw.
Pokój służbowy: 116a Rektorat - Dąbrowskiego
Telefon: 034 3250 234
E-mail służbowy: arnold.pabian@wz.pcz.pl

Prof. dr hab. Stanisław Brzeziński

Stanowisko: Profesor zwyczajny, z-ca dyrektora instytutu
Pokój służbowy: 80 DS4
Telefon: 034 3250 437
E-mail służbowy: stanislaw.brzezinski@wz.pcz.pl

dr hab., prof. P.Cz. Jacek Sztuka

Stanowisko: Kierownik Zakładu, prof. nadzw.
Pokój służbowy: 10 DS4
Telefon: 034 3250 401
E-mail służbowy: jacek.sztuka@wz.pcz.pl

dr hab., prof. P.Cz. Bogusława Ziółkowska

Pokój służbowy: 33 DS4
Telefon: 3250 345
E-mail służbowy: boguslawa.ziolkowska@wz.pcz.pl

dr inż. Katarzyna Łazorko

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 315z
Telefon: 034 3250 424
E-mail służbowy: katarzyna.lazorko@wz.pcz.pl

dr inż. Edward Chrzan

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 57 DS4
Telefon: 034 3250 385
E-mail służbowy: edward.chrzan@wz.pcz.pl

dr Roman Garbiec

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 314z, 57 DS4
Telefon: 034 3250 424
E-mail służbowy: roman.garbiec@wz.pcz.pl

dr Sławomir Kowalski

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 57 DS4
Telefon: 034 3250 385
E-mail służbowy: slawomir.kowalski@wz.pcz.pl

dr inż. Anna Niedzielska

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 45 DS4
Telefon: 034 3250 416
E-mail służbowy: anna.niedzielska@wz.pcz.pl

dr Krystyna Pawłowska

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 69 DS4
Telefon: 034 3250 430
E-mail służbowy: krystyna.pawlowska@wz.pcz.pl

dr Krzysztof Ratman

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 45 DS4
Telefon: 034 3250 416
E-mail służbowy: krzysztof.ratman@wz.pcz.pl

dr Jolanta Urbańska

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 54 DS4
Telefon: 034 3250 437
E-mail służbowy: jolanta.urbanska@wz.pcz.pl

dr Agata Krukowska-Miler

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 314z
Telefon: 034 3250 424
E-mail służbowy: agata.krukowska-miler@wz.pcz.pl

dr inż. Izabella Sowier-Kasprzyk

Stanowisko: Kierownik Zakładu, adiunkt
Pokój służbowy: 314z
Telefon: 034 3250 424
E-mail służbowy: izabella.sowier-kasprzyk@wz.pcz.pl

dr inż. Agnieszka Widawska-Stanisz

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 315z
Telefon: 034 3250 424
E-mail służbowy: agnieszka.widawska-stanisz@wz.pcz.pl

dr inż. Joanna Pikuła-Małachowska

Stanowisko: asystent
Pokój służbowy: 45 DS4
Telefon: 034 3250 437
E-mail służbowy: joanna.pikula-malachowska@wz.pcz.pl