Organizatorzy
 Komitet Naukowy
 Patronat
 Patronat Medialny
 Obszary tematyczne
 Forma referatów
 Program Konferencji
 Ważne terminy
 Zgłoś uczestnictwo!
 Zakwaterowanie
 Historia Konferencji
 Płatności
 Biuro Prasowe
 Kontakt

     

    « English version

  HISTORIA KONFERENCJI "MULTIMEDIA W BIZNESIE"


» I Krajowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» II Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie 2000"
» III Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» IV Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» V Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Edukacji"
» VI Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» VII Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» VIII Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» IX Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"


VII Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"

13-14 marca 2008Relacja z Konferencji Multimedia w Biznesie 2008
na stronie Telewizji Orion w Częstochowie.  W dniach 13-14 marca 2008 r. w Częstochowie, odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja MULTIMEDIA W BIZNESIE, zorganizowana przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział Częstochowa oraz Katedrę Informatycznych Systemów Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Honorowy patronat objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka. Patronat nad całą konferencją objął J.M. Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. January Bień. Protektorat sprawowali: Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron oraz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o., Andrzej Stokłosa. Przewodniczącym Konferencji był jej pomysłodawca prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka.Konferencja „Multimedia w Biznesie” była kontynuacją międzynarodowych spotkań przedstawicieli świata nauki i biznesu z cyklu „Multimedia w zarządzaniu”, które zostały zapoczątkowane w marcu 1999 roku. Nadrzędnym celem konferencji było przedstawienie nowych, zagranicznych i krajowych osiągnięć naukowych oraz praktycznych doświadczeń z zakresu technik i technologii multimedialnych, usprawniających prowadzenie działań gospodarczych i edukacyjnych. Patronat medialny nad konferencją, objął Magazyn „Zarządzanie Jakością” wydawnictwa EQMI Polska sp. z o.o. w Krakowie.

Patronat medialny nad konferencją, objął Magazyn „Zarządzanie Jakością” wydawnictwa Polskiej Akademii Jakości w Krakowie.

Charakter niniejszej Konferencji został zachowany – łączyła ona naukę z biznesem poprzez dyskusyjną formę sesji naukowych, rozdzielanych wideokonferencjami i wystąpieniami przedstawicieli biznesu. W obszarze rozpatrywanych zagadnień znalazły się m.in.: zarządzanie w biznesie, technologie multimedialne, nowoczesne techniki informatyczne przekazywania i wymiany informacji, distance learning, c-commerce, e-commerce, m-commerce, czyli cała gama aplikacji informatyki w zarządzaniu w organizacji. Konferencja stworzyła możliwość spotkania z ludźmi biznesu i z tymi, którzy tworzą systemy obsługujące procesy zarządzania. Współcześnie biznes i multimedia łączą się i przenikają nieustannie. Dla licznie zgromadzonych studentów Konferencja dała możliwość śledzenia postępu technologicznego.

W dyskusji plenarnej Konferencji głos zabrali honorowi goście:
 • J.M. Rektor Politechniki Częstochowskiej, prof. January Bień,
 • Prodziekan d/s Nauki Wydziału Zarządzania, prof. Eugeniusz Sitek,
 • Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji, prof. Krzysztof Zieliński.
Naukowy referat wprowadzający nt. Wspólnota wirtualna w zarządzaniu strategicznym wygłosił prof. Zbigniew Drążek z Uniwersytetu Szczecińskiego. Pierwszy raz na Konferencji Multimedia w Biznesie referat wprowadzający został wygłoszony w trybie on-line, dzięki połączeniu wideokonferencyjnemu pomiędzy Wydziałem Zarządzania Politechniki Częstochowskiej a Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. We wstępie swego wystąpienia prof. Z. Drążek przedstawił problematykę zarządzania strategicznego, wspólnoty wirtualnej w zarządzaniu strategicznym oraz podał cechy uniwersytetu, jako szczególnej wspólnoty nauczycieli i uczących się. W dalszej części przybliżył zdalne nauczanie prowadzone na Uniwersytecie Szczecińskim z wykorzystaniem opracowanej Autorskiej Platformy CNZ (Centrum Nauczania Zdalnego) dostępnej pod adresem internetowym http://www.cnz.univ.szczecin.pl/. Następnie omówił Community ZSP, czyli wortal wirtualnej społeczności zrzeszającej się wokół problematyki Zarządzania Strategicznego Przedsiębiorstw (ZSP). Na zakończenie wystąpienia zaprosił uczestników Konferencji Multimedia w Biznesie do wzięcia aktywnego udziału w rozwoju Community ZSP, które jest narzędziem o charakterze ogólnopolskim.

Na podstawie nadesłanych referatów - jako rezultat współpracy Katedry Informatycznych Systemów Zarządzania oraz Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa z różnymi ośrodkami akademickimi w kraju i zagranicą oraz ośrodkami biznesowymi - wydana została książka pod redakcją naukową prof. Leszka Kiełtyki Wydawnictwa DIFIN: Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą.

W/w publikacja stanowiła kanwę do wymiany poglądów oraz dyskusji naukowych w ramach czterech, przewidzianych przez organizatorów sesji.

SESJI PIERWSZEJ zatytułowanej: Technologie informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem przewodniczył prof. Krzysztof Zieliński. Główne zagadnienia poddane dyskusji w tej sesji przedstawiały się następująco:
 • wpływ interaktywnych technik internetowych na zarządzanie firmą;
 • systemy rozszerzonej rzeczywistości w pracy mobilnej;
 • organizacyjne aspekty tworzenia baz wiedzy w otwartych projektach Fundacji Wikimedia.
DRUGIEJ SESJI zatytułowanej Gospodarka elektroniczna przewodniczył prof. Bogusław Kaczmarek. Poddał on pod dyskusję następujące zagadnienia:
 • bezpieczeństwo informacji w organizacji chaotycznej;
 • struktura podmiotowa organizacji wirtualnej;
 • analiza zachowań klientów sklepów internetowych, na przykładzie msklep.pl;
 • e-planowanie w logistyce organizacji gospodarczych.
KOLEJNEJ SESJI zatytułowanej: Systemy wspomagania decyzji przewodniczył prof. Mirosław Kwieciński. Poddał on pod dyskusję następujące zagadnienia:
 • the usage of neural networks on a foreign exchange market;
 • zastosowanie metod sztucznej inteligencji w elastycznych systemach produkcyjnych;
 • przydatność sztucznych sieci neuronowych dla wdrożeń systemów informatycznych.
SESJI CZWARTEJ zatytułowanej Multimedia w edukacji przewodniczył prof. Ladislav Várkoly. W toku obrad tej sesji uczestnicy poruszyli następujące zagadnienia:
 • multimedia w edukacji - przykład projektu ISME (Information Systems and Multimedia in Education);
 • CLIL (Content and Language Integrated Learning) materials production;
 • information technologies support modern process of teaching and effective research on universities.
Podczas wszystkich sesji uczestnicy byli zgodni, że zarówno komunikacja interpersonalna, jak i komunikacja pomiędzy przedsiębiorstwami czy instytucjami wymaga, dla pełnego zobrazowania przesyłanych wiadomości, zastosowania technik i technologii wykorzystujących procedury multimedialnego przesyłania informacji. W przekazie tym, nie bez znaczenia jest struktura charakteryzująca potencjalną jakość zastosowanego systemu informacyjnego. Współczesne organizacje, które chcą się rozwijać i skutecznie istnieć na rynku, muszą permanentnie analizować nie tylko źródła przewagi konkurencyjnej, ale także czynniki powodujące ich atrakcyjność na rynku. Dynamiczny rozwój organizacji wymaga komunikowania się na wielu płaszczyznach wymiany informacji stosując dostępne technologie informacyjne. Systemy informatyczne przedsiębiorstwa powinny dysponować możliwością analizy informacji wewnątrz przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia. Powinny uwzględniać gospodarkę elektroniczną przedsiębiorstwa, mieć możliwości zarządzania wiedzą pracowników oraz powinny wspomagać prognozy i decyzje podejmowane przez menedżerów. Obserwowany trend do ciągłej poprawy wyników i konkurencyjności firm, doprowadził do bardzo szybkiego wzrostu zainteresowania nowoczesnymi technologiami multimedialnymi.

Przeprowadzone w trakcie sesji biznesowych połączenia wideokonferencyjne odbyły się poprzez sieć ISDN oraz z użyciem protokołu IP. Tematy sesji wideokonferencyjnych były następujące:
 • Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim: Temat 1: „Wideokonferencja wielopunktowa w platformie zdalnego kształcenia na przykładzie platformy e-campus.uni.lodz.pl”; Temat 2: „Studium menedżerskie przez Internet Global Mini MBA - wnioski z realizacji programu 2006-2008”,
 • Polixel S.A.: „Ewolucja systemów wideokonferencyjnych”,
 • Netin Sp. z o.o.: „Wideokonferencja jako multimedialne narzędzie komunikacji międzyludzkiej”.
Referaty biznesowe wygłosili przedstawiciele firmy Komtech Sp. z o.o.:
 • Jan Seliga przedstawił prezentację nt.: „Magic eDeveloper v10 Studio - szybkie tworzenie aplikacji biznesowych”. W swym wystąpieniu scharakteryzował technologię typu RADD (Rapid Application Development and Deployment), pozwalającą na tworzenie aplikacji C/S i Web w czasie 2-5 razy krótszym, niż przy użyciu innych, dostępnych na rynku narzędzi. Prezentowany Magic eDeveloper v10 Studio obsługuje różne platformy sprzętowe i systemowe oraz serwery baz danych. Koncepcja Magic’a zakłada tworzenie złożonych aplikacji o dużym stopniu niezawodności bez potrzeby zagłębiania się w składnię i komendy języka programowania. Najistotniejszym elementem metodyki Magic’a jest bezkodowy sposób tworzenia aplikacji w postaci zbioru tabel zapisanych w tzw. pliku kontrolnym. Plik ten zawiera słowniki typów danych, słowniki danych, formatki ekranowe, formaty raportów oraz słownik zadań, ich logikę oraz powiązania między nimi. Wszelkie zmiany wprowadzone w logice aplikacji w dowolnym jej miejscu są widoczne w całej aplikacji. Zapewnia to wysoką integralność aplikacji.
 • Michał Warchoł przedstawił prezentację nt.: „iBolt - efektywna, wydajna i szybka integracja procesów biznesowych”, dotyczącą pakietu integracyjnego iBolt firmy Magic Software. Jest to pakiet oprogramowania udostępniający firmom wiodące rozwiązanie integracji i zarządzania procesami biznesowymi, zapewniający firmom zdolność do szybkiego i łatwego dopasowania infrastruktury informatycznej do zmieniających się potrzeb biznesowych. Przedsiębiorstwa mogą uruchamiać nowe procesy biznesowe oraz implementować bardziej elastyczne Architektury Zorientowane Usługowo zwiększając efektywność, redukując koszty operacyjne i optymalizując wykorzystanie istniejących środowisk IT. Pakiet iBolt pozwala firmom maksymalizować wykorzystanie dotychczasowej infrastruktury IT poprzez wsparcie różnorodnych środowisk – programistycznych (włączając .NET i Java), systemów operacyjnych (włączając UNIX, Linux i Windows), baz danych, warstw pośrednich (tzw. Middleware), standardów komunikacyjnych i informacyjnych, formatów transferu danych. Wbudowana w pakiet iBolt biblioteka konektorów i adapterów umożliwia połączenie większości systemów, aplikacji czy baz danych w stosunkowo łatwy i prosty sposób.
Przewodniczący Komitetu Naukowego VII Międzynarodowej Konferencji Multimedia w Biznesie, prof. Krzysztof Zieliński wyraził pogląd, iż można zaobserwować rosnący poziom Konferencji oraz jej ewolucję tematyczną. Jego zdaniem Konferencja, która w swoim pierwotnym kształcie lansowała bardziej zagadnienia związane z wymianą informacji w warstwie prezentacyjnej, obecnie przekształciła się w jedną z ważnych konferencji dotyczących całokształtu zagadnień związanych z zarządzaniem informacją i wiedzą, a zatem gospodarki opartej na wiedzy. Ta ewolucja tematyczna Konferencji jest bardzo pozytywna i dzięki temu wpisuje się ona w nurt najnowszych badań prowadzonych w świecie w tej dziedzinie.

Z kolei Rektor Politechniki Częstochowskiej, prof. January Bień uznał, iż Konferencja Multimedia w Biznesie to sukces, nie tylko Katedry Informatycznych Systemów Zarządzania, Wydziału Zarządzania, ale również Politechniki Częstochowskiej. Konferencja podnosi rangę Uczelni, pozytywnie świadcząc o jej poziomie oraz o kadrze naukowej.

Ogółem w konferencji w sposób bierny i czynny wzięło udział 618 osób. Obrady konferencji odbywały się w salach wykładowych Auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stoiska reklamowe głównych sponsorów usytuowane były w foyer Auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.