top mobile web site building

FORUM NAUKOWE

ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONĄ GOSPODARKĄ ENERGETYCZNĄ. MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA, BARIERY ROZWOJU.

PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY
JM REKTOR POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

oraz
DZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA
 serdecznie zapraszają Państwa  24 listopada 2016 r
do Auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Al. Armii Krajowej 19

CEL FORUM


Dostępność do mediów energetycznych, ich niezawodne dostawy po społecznie akceptowalnych cenach stanowią podstawę rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw. Bezpieczeństwo energetyczne, poprawa efektywności wykorzystania paliw i energii, ograniczenie negatywnego wpływu procesów energetycznych na środowisko, zwiększenie wolumenu energii z odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym oraz rozwój energetyki prosumenckiej to wyzwania, przed którymi stoją przedsiębiorstwa energetyczne, administracja publiczna wszystkich szczebli oraz przedstawiciele środowisk naukowych.


Celem Forum będzie próba sformułowania odpowiedzi na pytanie czy zrównoważona gospodarka energetyczna może stanowić rozwiązanie problemów identyfikowanych przez samorządy, Polskę, Unię Europejską w obszarze realizacji zobowiązań podjętych poprzez przyjęcie pakietu klimatyczno - energetycznego. Element podstawowy prowadzonej dyskusji oraz wymiany doświadczeń będzie stanowiło innowacyjne podejście do kształtowania i wdrażania gospodarki energetycznej, która w swoim założeniu ma równoważyć kwestie energetyczne, ekologiczne i społeczne, pozwalając jednocześnie na rozwój sektora energetycznego i jego partnerską współpracę z odbiorcami

RADA PROGRAMOWA 

Przewodnicząca Rady Programowej

Prof. PCz. dr hab. Dorota Jelonek


Wiceprzewodniczący Rady Programowej

Prof. PCz. dr hab. inż. Robert Kucęba


Członkowie Rady Programowej

Prof. dr hab. Maria Nowicka -Skowron

Prof dr hab. inż. Arnold Pabian

Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk

Prof. dr hab. Jan Pyka

Prof. PCz. dr hab. Piotr Pachura

Prof. PCz. dr hab. Agata Mesjasz-Lech

Prof. PCz. dr hab. Marek Szajt

Prof. PCz. dr hab. inż. Tomasz Nitkiewicz

Prof. PCz. dr hab. Felicjan Bylok

Prof. PCz. dr hab. inż. Robert Ulewicz

Prof. PCz. dr hab. inż. Beata Ślusarczyk

Prof. PCz. dr hab. inż. Sebastian Kot

Prof. PCz. dr hab. Konrad Głębocki

Prof. PŚl dr hab. inż. Jan Brzóska

Prof. SGH dr hab. Dorota Niedziółka

Prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski

Prof. PCz. dr hab. inż. Izabela Majchrzak-Kucęba

Dr hab. inż. Krzysztof Dębowski

Dr inż. Marcin Zawada

Dr Aneta Włodarczyk

Dr Marta Starostka-Patyk

Dr inż. Przemysław Zalewski

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący komitetu organizacyjnego

mgr inż. BOŻENA HERBUŚ


Sekretarz programowo - organizacyjny

mgr IWONA HERBUŚ


Komitet organizacyjny

dr JAN KOWALIK

mgr ANETA HERBUŚ

mgr PAWEŁ IŻYNSKI

mgr MAŁGORZATA IŻYŃSKA

mgr ANNA MIELCZAREK

Honorowy Członek Rady Programowej

Krzysztof Matyjaszczyk -  Prezydent Miasta Częstochowy

OBSZAR TEMATYCZNY

FUNKCJONOWANIE SEKTORA ENERGETYCZNEGO

• Realia funkcjonowania sektora energetycznego w świetle obowiązującego prawa oraz zobowiązań pakietu klimatyczno - energetycznego

JEDNOSTKI SAMORZĄDOWE • Rola podstawowych jednostek samorządu terytorialnego w procesie kształtowania i wdrażania lokalnej gospodarki energetycznej


GOSPODARKA NISKOEMISYJNA• Kształtowanie i wdrażanie Gospodarki Niskoemisyjnej na każdym poziomie administracji publicznej


INNOWACJE I EKONOINEWSTYCJE• Innowacje i ekoinnowacje w energetyce i samorządzieENERGETYKA PROKONSUMENCKA

• Energetyka prosumencka

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

• Proces zarządzania energią w organizacji

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

• Społeczna odpowiedzialność sektora energetycznego

ZRÓWNOWAZONA WARTOŚĆ ENERGII

• Zarządzanie energią i jej zrównoważoną wartością na każdym poziomie administracji publicznej

UBÓSTWO ENERGETYCZNE

Ubóstwo energetyczne - zagrożenie dla rozwoju cywilizacyjnego

ZRÓWNOWAŻONY  ROZWÓJ

• Wpływ gospodarki energetycznej na zrównoważony rozwój.

KALENDARIUM

Termin nadsyłania zgłoszeń - 15 listopada 2016
Termin nadsyłania pełnych artykułów - 15 listopada 2016

KOSZTY UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa  - 400 zł
Opłata obejmuje: opublikowanie referatu, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch

Koszt publikacji artykułu bez uczestnictwa  - 300 zł

Bezpłatne uczestnictwo dla studentów oraz doktorantów, jak również dla przedstawicieli administracji publicznej

Prosimy o dokonanie opłaty konferencyjnej do dnia 15 października 2016 r.

REFERATY

Referaty przesłane na konferencję, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną wydrukowane jako rozdziały w monografii w języku polskim lub angielskim (punktacja zgodna z ustaleniami MNiSW). Całkowita objętość referatu 20 000 znaków typograficznych. Istnieje możliwość zgłaszania tekstów artykułów w języku polskim i angielskim.
Ze względu na zaplanowane wydanie monografii przed FORUM prosimy o bezwzględne przestrzeganie wyznaczonych terminów.

PUBLIKACJE

Artykuły prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres marcinzawada04@gmail.com lub janekowalik@yahoo.pl oraz pocztą (jeden egzemplarz wydruku) na adres organizatora.

Poniżej zamieszczamy link celem zapoznania się z wymogami edytorskimi dla nadsyłanych artykułów oraz formularzem oświadczenia autora - prawa autorskie. 

KONTO BANKOWE FORUM

STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW JAKOŚCI I PRODUKCJI 
Spółdzielcza Grupa Bankowa
ESBANK Bank Spółdzielczy
79
8980 0009 2011 0032 1378 0001

z dopiskiem – „Forum”, imię i nazwisko uczestnika konferencji, nazwa instytucji, tytuł przelewu: pełny/niepełny udział w Konferencji. 

Program
Forum

9.00 – Rejestracja uczestników, Aula Wydziału Zarządzania, Al. Armii Krajowej 19

9.30 – Otwarcie Forum


Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Prof. PCz. dr hab. Dorota Jelonek

Prezydent Miasta Częstochowa Krzysztof Matyjaszczyk 

9.45-11.45 Sesja I


Polityka energetyczna jednostek samorządu terytorialnego

Przewodnicząca Prof. SGH dr hab. Dorota Niedziółka


9.45-10.05

dr inż. Joachim Bargiel, Wójt Gminy Gierałtowice -

Kierunki Rozwoju Energetyki Gminnej

10.05-10.25

Anna Jaskuła Dyrektor Biura Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites" -

Rola Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” w kształtowaniu zrównoważonej gospodarki energetycznej w miastach i gminach

10.25-10.45

Piotr Górnik Dyrektor ds. Produkcji i Dystrybucji Fortum Power and Head Polska Sp. z o.o. -

Zrównoważone rozwiązania energetyczne dla nowoczesnych miast - doświadczenia Fortum

10.45-11.05

Szymon Liszka Prezes Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii z Katowic -

Rola standardów minimalnych w zakresie efektywności energetycznej dla urządzeń zużywających energię i produktów mających wpływ na wielkość zużycia energii

11.05-11.25

Ziemowit Podolski Zastępca Dyrektora ds. Technicznych PSG oddział w Zabrzu,

Marian Kokot Kierownik Rejonu Dystrybucji Gazu w Częstochowie -

Rola PSG w procesie rozwoju sieci gazowej w Zabrzu z uwzględnieniem Rejonu Dystrybucji Gazu w Częstochowie

11.25-11.45

Prof. PCz. dr hab. inż. Tomasz Nitkiewicz, Politechnika Częstochowska - Rola Planów Gospodarki Niskoemisyjnej we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju przez gminy


11.45-12.00

Przerwa kawowa


12.00-13.30         Okrągły stół   

Problemy współczesnej energetyki wobec potrzeb zrównoważonego społeczeństwa. Quo vadis?

Moderator Prof. PCz. dr hab. inż. Robert Kucęba

Uczestnicy:

 1. Zbigniew Michniowski
  Prezes Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cites, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bielsko-Biała ds. Zrównoważonego Rozwoju
 2. prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski
  Prorektor ds. nauczania Politechniki Częstochowskiej 
 3. Prof. SHG. dr hab. Dorota
  Niedziółka Szkoła Główna Handlowa Członek Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki
 4. Prof. PŚl. Dr hab. Wiesława Caputa
  Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
 5. Zbigniew Szpak
  Prezes Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.
 6. Krzysztof Matyjaszczyk
  Prezydent Miasta Częstochowy
 7. Piotr Górnik
  Dyrektor ds. Produkcji i Dystrybucji Fortum Power and Head Polska Sp. z o.o.
 8. Ziemowit Podolski
  Zastępca Dyrektora ds. Technicznych P.S.G. Oddział w Zabrzu 
 9. Anna Jaskuła
  Dyrektor Biura Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites"
 10. Szymon Liszka
  Prezes Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii z Katowic


13.30-14.00 Lunch


14.00-16.00 Sesja II


Aspekty środowiskowe gospodarowania energią

Przewodnicząca Prof. PCz. dr hab. Agata Mesjasz-Lech

14.00 -14.20

Antonina Kaniszewska Kierownik Działu Gospodarki Niskoemisyjnej Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. -

Gospodarka niskoemisyjna na szczeblu lokalnym

14.20-14.40

dr Aneta Włodarczyk Politechnika Częstochowska -

Ryzyko emisji CO2 w wyborach strategicznych przedsiębiorstw z sektora energetycznego w świetle zobowiązań pakietu klimatyczno-energetycznego

14.40-15.00 Prof. PCz. dr hab. Izabela Krawczyk-Sokołowska, Politechnika Częstochowska Innowacyjność jako źródło konkurencyjności regionalnej

15.00-15.20 mgr Bartosz Henel, Politechnika Częstochowska- Zrównoważony rozwój sektora energetycznego

15.20-15.40 mgr Joanna Kadłubska, Politechnika Częstochowska- Zastosowanie paliw alternatywnych w transporcie drogowym.

15.40-16.00 Bożena Herbuś -

Inżynier Miejski Urząd Miasta Częstochowy Podsumowanie obrad oraz zakończenie Forum 


PODZIEL SIĘ TĄ STRONĄ!